Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2018 11 30
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 355 455 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 324 716 1 633
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 74 897 0
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 249 819 1 633
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 17 704 −766
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 22 150 1 520
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 22 150 1 520
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 733 467 552
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 6 535 184
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 726 676 493
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 256 −124
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 25 992 854
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 892 828 414
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 643 765 863
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 249 062 −449
8 Valdžios skola eurais 24 438 0
9 Kitas turtas 263 549 9 199
Visas turtas 4 660 299 13 407
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 203 277 6 032
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 007 514 25 247
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 352 519 −791
  2.2 Indėlių galimybė 654 824 26 050
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 171 −12
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 996 119
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 375 315 −32 886
  5.1 Valdžiai 245 479 −33 725
  5.2 Kiti įsipareigojimai 129 836 839
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 298 980 7 432
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 044 −239
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 859 537
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 859 537
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 036 0
10 Kiti įsipareigojimai 249 595 7 179
11 Perkainojimo sąskaitos 342 276 0
12 Kapitalas ir rezervai 104 406 −14
Visi įsipareigojimai 4 660 299 13 407