Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

30 ноември 2018 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 355 455 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 324 716 1 633
  2.1 Вземания от МВФ 74 897 0
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 249 819 1 633
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 17 704 −766
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 22 150 1 520
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 22 150 1 520
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 733 467 552
  5.1 Основни операции по рефинансиране 6 535 184
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 726 676 493
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 256 −124
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 25 992 854
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 892 828 414
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 643 765 863
  7.2 Други ценни книжа 249 062 −449
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 24 438 0
9 Други активи 263 549 9 199
Общо активи 4 660 299 13 407
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 203 277 6 032
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 007 514 25 247
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 352 519 −791
  2.2 Депозитно улеснение 654 824 26 050
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 171 −12
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 6 996 119
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 375 315 −32 886
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 245 479 −33 725
  5.2 Други задължения 129 836 839
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 298 980 7 432
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 044 −239
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 859 537
  8.1 Депозити, салда и други задължения 10 859 537
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 036 0
10 Други задължения 249 595 7 179
11 Сметки за преоценка 342 276 0
12 Капитал и резерви 104 406 −14
Общо пасиви 4 660 299 13 407