Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

30. novembra 2018
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 355 455 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 324 716 1 633
  2.1 Pohľadávky voči MMF 74 897 0
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 249 819 1 633
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 17 704 −766
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 22 150 1 520
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 22 150 1 520
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 733 467 552
  5.1 Hlavné refinančné operácie 6 535 184
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 726 676 493
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 256 −124
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 25 992 854
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 892 828 414
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 643 765 863
  7.2 Ostatné cenné papiere 249 062 −449
8 Dlh verejnej správy v eurách 24 438 0
9 Ostatné aktíva 263 549 9 199
Aktíva spolu 4 660 299 13 407
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 203 277 6 032
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 2 007 514 25 247
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 352 519 −791
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 654 824 26 050
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 171 −12
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 6 996 119
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 375 315 −32 886
  5.1 Verejná správa 245 479 −33 725
  5.2 Ostatné záväzky 129 836 839
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 298 980 7 432
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 044 −239
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 859 537
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 859 537
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 56 036 0
10 Ostatné záväzky 249 595 7 179
11 Účty precenenia 342 276 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 104 406 −14
Pasíva spolu 4 660 299 13 407