Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

30. listopadu 2018
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 355 455 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 324 716 1 633
  2.1 Pohledávky za MMF 74 897 0
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 249 819 1 633
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 17 704 −766
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 22 150 1 520
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 22 150 1 520
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 733 467 552
  5.1 Hlavní refinanční operace 6 535 184
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 726 676 493
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 256 −124
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 25 992 854
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 892 828 414
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 643 765 863
  7.2 Ostatní cenné papíry 249 062 −449
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 24 438 0
9 Ostatní aktiva 263 549 9 199
Aktiva celkem 4 660 299 13 407
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 203 277 6 032
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 007 514 25 247
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 352 519 −791
  2.2 Vkladová facilita 654 824 26 050
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 171 −12
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 6 996 119
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 375 315 −32 886
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 245 479 −33 725
  5.2 Ostatní závazky 129 836 839
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 298 980 7 432
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 044 −239
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 859 537
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 10 859 537
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 036 0
10 Ostatní závazky 249 595 7 179
11 Účty přecenění 342 276 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 104 406 −14
Pasiva celkem 4 660 299 13 407