Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

30 listopada 2018
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 355.455 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 324.716 1.633
  2.1 Należności od MFW 74.897 0
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 249.819 1.633
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 17.704 −766
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 22.150 1.520
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 22.150 1.520
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 733.467 552
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 6.535 184
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 726.676 493
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 256 −124
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 25.992 854
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.892.828 414
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.643.765 863
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 249.062 −449
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 24.438 0
9 Pozostałe aktywa 263.549 9.199
Aktywa razem 4.660.299 13.407
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.203.277 6.032
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.007.514 25.247
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.352.519 −791
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 654.824 26.050
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 171 −12
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 6.996 119
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 375.315 −32.886
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 245.479 −33.725
  5.2 Pozostałe zobowiązania 129.836 839
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 298.980 7.432
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.044 −239
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.859 537
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.859 537
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.036 0
10 Pozostałe pasywa 249.595 7.179
11 Różnice z wyceny 342.276 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 104.406 −14
Pasywa razem 4.660.299 13.407