Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

30. november 2018
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 355.455 1
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 324.716 1.633
  2.1 Terjatve do MDS 74.897 0
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 249.819 1.633
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 17.704 −766
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 22.150 1.520
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 22.150 1.520
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 733.467 552
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 6.535 184
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 726.676 493
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 256 −124
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 25.992 854
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.892.828 414
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.643.765 863
  7.2 Drugi vrednostni papirji 249.062 −449
8 Javni dolg v eurih 24.438 0
9 Druga sredstva 263.549 9.199
Skupaj sredstva 4.660.299 13.407
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.203.277 6.032
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 2.007.514 25.247
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.352.519 −791
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 654.824 26.050
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 171 −12
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 6.996 119
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 375.315 −32.886
  5.1 Sektor država 245.479 −33.725
  5.2 Druge obveznosti 129.836 839
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 298.980 7.432
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.044 −239
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.859 537
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 10.859 537
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.036 0
10 Druge obveznosti 249.595 7.179
11 Računi prevrednotenja 342.276 0
12 Kapital in rezerve 104.406 −14
Skupaj obveznosti 4.660.299 13.407