Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

31 Αυγούστου 2018
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 373.203 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 316.803 −134
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 73.941 −21
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 242.863 −112
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 20.765 −2.004
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 18.002 628
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 18.002 628
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 741.618 −1.704
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 2.540 −245
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 739.048 −1.434
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 30 −25
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 30.850 489
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 2.848.545 4.978
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 2.593.049 4.699
  7.2 Λοιποί τίτλοι 255.495 279
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 24.461 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 247.108 −335
Σύνολο ενεργητικού 4.621.355 1.919
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.193.014 2.682
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.024.792 45.402
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 1.355.282 40.420
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 668.783 4.998
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 727 −16
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 5.228 −525
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 359.727 −38.427
  5.1 Γενική κυβέρνηση 241.223 −39.104
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 118.504 678
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 267.501 −4.312
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 6.943 −2.205
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.161 56
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 10.161 56
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 56.138 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 233.020 −752
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 360.413 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 104.418 0
Σύνολο παθητικού 4.621.355 1.919