Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2018 08 31
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 373 203 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 316 803 −134
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 73 941 −21
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 242 863 −112
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 20 765 −2 004
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 002 628
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 002 628
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 741 618 −1 704
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 2 540 −245
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 739 048 −1 434
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 30 −25
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 30 850 489
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 848 545 4 978
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 593 049 4 699
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 255 495 279
8 Valdžios skola eurais 24 461 0
9 Kitas turtas 247 108 −335
Visas turtas 4 621 355 1 919
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 193 014 2 682
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 024 792 45 402
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 355 282 40 420
  2.2 Indėlių galimybė 668 783 4 998
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 727 −16
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 228 −525
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 359 727 −38 427
  5.1 Valdžiai 241 223 −39 104
  5.2 Kiti įsipareigojimai 118 504 678
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 267 501 −4 312
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 943 −2 205
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 161 56
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 161 56
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 138 0
10 Kiti įsipareigojimai 233 020 −752
11 Perkainojimo sąskaitos 360 413 0
12 Kapitalas ir rezervai 104 418 0
Visi įsipareigojimai 4 621 355 1 919