Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

31. augusta 2018
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 373 203 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 316 803 −134
  2.1 Pohľadávky voči MMF 73 941 −21
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 242 863 −112
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 20 765 −2 004
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 002 628
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 002 628
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 741 618 −1 704
  5.1 Hlavné refinančné operácie 2 540 −245
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 739 048 −1 434
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 30 −25
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 30 850 489
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 848 545 4 978
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 593 049 4 699
  7.2 Ostatné cenné papiere 255 495 279
8 Dlh verejnej správy v eurách 24 461 0
9 Ostatné aktíva 247 108 −335
Aktíva spolu 4 621 355 1 919
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 193 014 2 682
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 2 024 792 45 402
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 355 282 40 420
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 668 783 4 998
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 727 −16
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 228 −525
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 359 727 −38 427
  5.1 Verejná správa 241 223 −39 104
  5.2 Ostatné záväzky 118 504 678
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 267 501 −4 312
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 6 943 −2 205
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 161 56
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 161 56
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 56 138 0
10 Ostatné záväzky 233 020 −752
11 Účty precenenia 360 413 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 104 418 0
Pasíva spolu 4 621 355 1 919