Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

31 augusti 2018
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 373.203 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 316.803 −134
  2.1 Fordringar på IMF 73.941 −21
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 242.863 −112
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 20.765 −2.004
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.002 628
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.002 628
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 741.618 −1.704
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 2.540 −245
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 739.048 −1.434
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 30 −25
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 30.850 489
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.848.545 4.978
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.593.049 4.699
  7.2 Övriga värdepapper 255.495 279
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 24.461 0
9 Övriga tillgångar 247.108 −335
Summa tillgångar 4.621.355 1.919
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.193.014 2.682
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 2.024.792 45.402
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.355.282 40.420
  2.2 Inlåningsfacilitet 668.783 4.998
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 727 −16
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.228 −525
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 359.727 −38.427
  5.1 Offentliga sektorn 241.223 −39.104
  5.2 Övriga skulder 118.504 678
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 267.501 −4.312
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 6.943 −2.205
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.161 56
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 10.161 56
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.138 0
10 Övriga skulder 233.020 −752
11 Värderegleringskonton 360.413 0
12 Kapital och reserver 104.418 0
Summa skulder 4.621.355 1.919