Menu

Eurosystemets konsoliderede balance

31. august 2018
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 373.203 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 316.803 −134
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 73.941 −21
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 242.863 −112
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 20.765 −2.004
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.002 628
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.002 628
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 741.618 −1.704
  5.1 Primære markedsoperationer 2.540 −245
  5.2 Langfristede markedsoperationer 739.048 −1.434
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 30 −25
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 30.850 489
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.848.545 4.978
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.593.049 4.699
  7.2 Andre værdipapirer 255.495 279
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 24.461 0
9 Andre aktiver 247.108 −335
Aktiver i alt 4.621.355 1.919
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.193.014 2.682
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.024.792 45.402
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.355.282 40.420
  2.2 Indlånsfacilitet 668.783 4.998
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 727 −16
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.228 −525
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 359.727 −38.427
  5.1 Offentlig forvaltning og service 241.223 −39.104
  5.2 Andre forpligtelser 118.504 678
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 267.501 −4.312
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 6.943 −2.205
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 10.161 56
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.161 56
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.138 0
10 Andre forpligtelser 233.020 −752
11 Revalueringskonti 360.413 0
12 Kapital og reserver 104.418 0
Passiver i alt 4.621.355 1.919