Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

31.08.2018.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 373 203 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 316 803 −134
  2.1 SVF debitoru parādi 73 941 −21
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 242 863 −112
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 20 765 −2 004
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18 002 628
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18 002 628
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 741 618 −1 704
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 2 540 −245
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 739 048 −1 434
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 30 −25
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 30 850 489
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 848 545 4 978
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 593 049 4 699
  7.2 Pārējie vērtspapīri 255 495 279
8 Valdības parāds euro 24 461 0
9 Pārējie aktīvi 247 108 −335
Kopā aktīvi 4 621 355 1 919
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 193 014 2 682
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 2 024 792 45 402
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 355 282 40 420
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 668 783 4 998
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 727 −16
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 5 228 −525
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 359 727 −38 427
  5.1 Saistības pret valdību 241 223 −39 104
  5.2 Pārējās saistības 118 504 678
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 267 501 −4 312
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 6 943 −2 205
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 161 56
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10 161 56
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 138 0
10 Pārējās saistības 233 020 −752
11 Pārvērtēšanas konti 360 413 0
12 Kapitāls un rezerves 104 418 0
Kopā pasīvi 4 621 355 1 919