Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

31 август 2018 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 373 203 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 316 803 −134
  2.1 Вземания от МВФ 73 941 −21
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 242 863 −112
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 20 765 −2 004
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 002 628
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 002 628
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 741 618 −1 704
  5.1 Основни операции по рефинансиране 2 540 −245
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 739 048 −1 434
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 30 −25
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 30 850 489
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 848 545 4 978
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 593 049 4 699
  7.2 Други ценни книжа 255 495 279
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 24 461 0
9 Други активи 247 108 −335
Общо активи 4 621 355 1 919
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 193 014 2 682
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 024 792 45 402
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 355 282 40 420
  2.2 Депозитно улеснение 668 783 4 998
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 727 −16
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 5 228 −525
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 359 727 −38 427
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 241 223 −39 104
  5.2 Други задължения 118 504 678
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 267 501 −4 312
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 943 −2 205
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 161 56
  8.1 Депозити, салда и други задължения 10 161 56
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 138 0
10 Други задължения 233 020 −752
11 Сметки за преоценка 360 413 0
12 Капитал и резерви 104 418 0
Общо пасиви 4 621 355 1 919