Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

31. avgust 2018
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 373.203 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 316.803 −134
  2.1 Terjatve do MDS 73.941 −21
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 242.863 −112
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 20.765 −2.004
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 18.002 628
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.002 628
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 741.618 −1.704
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 2.540 −245
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 739.048 −1.434
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 30 −25
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 30.850 489
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.848.545 4.978
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.593.049 4.699
  7.2 Drugi vrednostni papirji 255.495 279
8 Javni dolg v eurih 24.461 0
9 Druga sredstva 247.108 −335
Skupaj sredstva 4.621.355 1.919
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.193.014 2.682
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 2.024.792 45.402
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.355.282 40.420
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 668.783 4.998
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 727 −16
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 5.228 −525
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 359.727 −38.427
  5.1 Sektor država 241.223 −39.104
  5.2 Druge obveznosti 118.504 678
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 267.501 −4.312
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.943 −2.205
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.161 56
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 10.161 56
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.138 0
10 Druge obveznosti 233.020 −752
11 Računi prevrednotenja 360.413 0
12 Kapital in rezerve 104.418 0
Skupaj obveznosti 4.621.355 1.919