Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

31. srpna 2018
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 373 203 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 316 803 −134
  2.1 Pohledávky za MMF 73 941 −21
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 242 863 −112
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 20 765 −2 004
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 002 628
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 002 628
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 741 618 −1 704
  5.1 Hlavní refinanční operace 2 540 −245
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 739 048 −1 434
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 30 −25
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 30 850 489
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 848 545 4 978
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 593 049 4 699
  7.2 Ostatní cenné papíry 255 495 279
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 24 461 0
9 Ostatní aktiva 247 108 −335
Aktiva celkem 4 621 355 1 919
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 193 014 2 682
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 024 792 45 402
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 355 282 40 420
  2.2 Vkladová facilita 668 783 4 998
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 727 −16
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 228 −525
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 359 727 −38 427
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 241 223 −39 104
  5.2 Ostatní závazky 118 504 678
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 267 501 −4 312
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 6 943 −2 205
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 161 56
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 10 161 56
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 138 0
10 Ostatní závazky 233 020 −752
11 Účty přecenění 360 413 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 104 418 0
Pasiva celkem 4 621 355 1 919