Menu

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

31 augustus 2018
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 373.203 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 316.803 −134
  2.1 Vorderingen op het IMF 73.941 −21
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 242.863 −112
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 20.765 −2.004
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.002 628
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 18.002 628
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 741.618 −1.704
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 2.540 −245
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 739.048 −1.434
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 30 −25
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 30.850 489
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.848.545 4.978
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.593.049 4.699
  7.2 Overige effecten 255.495 279
8 Overheidsschuld, luidende in euro 24.461 0
9 Overige activa 247.108 −335
Totaal activa 4.621.355 1.919
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.193.014 2.682
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.024.792 45.402
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.355.282 40.420
  2.2 Depositofaciliteit 668.783 4.998
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 727 −16
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.228 −525
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 359.727 −38.427
  5.1 Overheid 241.223 −39.104
  5.2 Overige verplichtingen 118.504 678
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 267.501 −4.312
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.943 −2.205
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.161 56
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.161 56
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.138 0
10 Overige passiva 233.020 −752
11 Herwaarderingsrekeningen 360.413 0
12 Kapitaal en reserves 104.418 0
Totaal passiva 4.621.355 1.919