Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

31 sierpnia 2018
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 373.203 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 316.803 −134
  2.1 Należności od MFW 73.941 −21
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 242.863 −112
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 20.765 −2.004
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.002 628
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.002 628
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 741.618 −1.704
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 2.540 −245
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 739.048 −1.434
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 30 −25
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 30.850 489
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.848.545 4.978
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.593.049 4.699
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 255.495 279
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 24.461 0
9 Pozostałe aktywa 247.108 −335
Aktywa razem 4.621.355 1.919
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.193.014 2.682
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.024.792 45.402
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.355.282 40.420
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 668.783 4.998
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 727 −16
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.228 −525
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 359.727 −38.427
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 241.223 −39.104
  5.2 Pozostałe zobowiązania 118.504 678
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 267.501 −4.312
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 6.943 −2.205
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.161 56
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.161 56
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.138 0
10 Pozostałe pasywa 233.020 −752
11 Różnice z wyceny 360.413 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 104.418 0
Pasywa razem 4.621.355 1.919