Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 31 december 2010

5 januari 2011

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 31 december 2010 was de stijging van EUR 33 miljard in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 3,7 miljard naar EUR 180,1 miljard. Dit was voornamelijk het gevolg van de effecten van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen van activa en passiva, en van door de centrale banken van het Eurosysteem verrichte cliënten- en beleggingstransacties.

Op 31 december 2010 werd een liquiditeitsverschaffende repo-transactie van EUR 1,8 miljard, met een looptijd van 3 dagen, verrekend, waardoor de Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro (actiefpost 4) werden beïnvloed. Deze transactie werd door de ECB verricht in het kader van liquiditeitsovereenkomsten met centrale banken buiten het eurogebied.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 2,5 miljard naar EUR 322,6 miljard, voornamelijk ten gevolge van herwaarderingen. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 2,6 miljard naar EUR 839,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 8,1 miljard naar EUR 71,7 miljard.

Op 16 december 2010 maakte de ECB bekend dat haar geplaatste kapitaal met ingang van 29 december 2010 met EUR 5 miljard zou worden verhoogd. Met het oog op een soepele kapitaaloverdracht aan de ECB zouden de nationale centrale banken van het eurogebied hun aanvullende bijdrage aan het kapitaal ten bedrage van EUR 3,5 miljard storten in drie gelijke jaarlijkse termijnen. De eerste termijn van EUR 1,2 miljard werd op 29 december 2010 gestort. Deze storting gaf aanleiding tot posities binnen het Eurosysteem, maar aangezien deze posities altijd worden geëlimineerd via het consolidatieproces, wordt onder de post Kapitaal en reserves (passiefpost 12) in de geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem geen mutatie ten gevolge van deze kapitaalverhoging getoond. De kapitaalverhoging zal echter wel zichtbaar zijn in de jaarrekening van de ECB, die in maart 2011 zal worden gepubliceerd.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 3,1 miljard naar EUR 381,5 miljard. Op woensdag 29 december 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 193,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 227,9 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 72,5 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 60,8 miljard met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,8 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 104,5 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 55,4 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,34 miljard naar EUR 134,8 miljard. Dit was het gevolg van verrekende aankopen ter waarde van EUR 0,16 miljard in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en van kwartaaleinde-aanpassingen van EUR 0,18 miljard. In de week die eindigde op 31 december 2010 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten en van de portefeuille in het kader van het aankoopprogramma van gedekte obligaties derhalve in totaal EUR 74 miljard respectievelijk EUR 60,9 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 6,6 miljard naar EUR 212,7 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde regels voor waardering en resultaatbepaling worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 31 december 2010 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom „Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleinde-aanpassingen”. De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 1055,418 per fine ounce

USD: 1,3362 per EUR

JPY: 108,65 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,1572 per SDR

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 367.402 0 33.018
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 223.995 −316 4.135
2.1 Vorderingen op het IMF 71.319 33 1.050
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 152.675 −349 3.085
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 26.941 76 911
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 22.592 3.577 −69
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 22.592 3.577 −69
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 546.747 33.620 0
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 227.865 34.395 0
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 298.217 0 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 20.623 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 25 −779 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 17 4 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 45.654 3.605 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 457.427 −10 −2.113
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 134.829 163 181
7.2 Overige waardepapieren 322.598 −173 −2.294
8 Overheidsschuld, luidende in euro 34.954 −2 −13
9 Overige activa 278.719 2.548 −689
Totaal activa 2.004.432 43.098 35.179
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 839.702 −2.593 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 378.008 43.308 0
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 212.739 6.616 0
2.2 Depositofaciliteit 104.458 49.087 0
2.3 Termijndeposito's 60.784 −11.716 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 27 −679 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 2.808 280 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 79.791 −7.865 0
5.1 Overheid 71.684 −8.063 0
5.2 Overige verplichtingen 8.107 198 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 47.703 2.998 13
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.995 324 21
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.346 −370 335
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 14.346 −370 335
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.480 0 815
10 Overige passiva 175.932 7.067 −792
11 Herwaarderingsrekeningen 331.524 0 34.784
12 Kapitaal en reserves 78.143 −50 5
Totaal passiva 2.004.432 43.098 35.179

Contactpersonen voor de media