Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. gruodžio 31 d.

2011 m. sausio 5 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. gruodžio 31 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 33 mlrd. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,7 mlrd. eurų – iki 180,1 mlrd. eurų. Šį padidėjimą daugiausia nulėmė ketvirtinis turto ir įsipareigojimų perkainojimas bei Eurosistemos centrinių bankų atliktos operacijos su klientais ir operacijos, susijusios su portfelio valdymu.

2010 m. gruodžio 31 d. buvo atliktas 1,8 mlrd. eurų vertės trijų dienų trukmės likvidumo didinimo atpirkimo sandoris, turėjęs įtakos pretenzijoms ne euro zonos rezidentams eurais (4 straipsnis turto dalyje). Šį sandorį ECB atliko pagal susitarimus dėl likvidumo su ne euro zonos centriniais bankais.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 2,5 mlrd. eurų – iki 322,6 mlrd. eurų daugiausia dėl perkainojimo. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,6 mlrd. eurų – iki 839,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 8,1 mlrd. eurų – iki 71,7 mlrd. eurų.

2010 m. gruodžio 16 d. ECB paskelbė, kad nuo 2010 m. gruodžio 29 d. jo pasirašytas kapitalas bus padidintas 5 mlrd. eurų. Siekiant sušvelninti kapitalo perdavimą ECB, euro zonos nacionaliniai centriniai bankai turės sumokėti 3,5 mlrd. eurų papildomą kapitalo dalies įmoką trimis lygiomis dalimis, mokamomis kasmet. 1,2 mlrd. eurų dydžio pirmoji įmokos dalis sumokėta 2010 m. gruodžio 29 d. Dėl šios įmokos susidarė vidiniai Eurosistemos likučiai, tačiau, kadangi tokie likučiai konsolidavimo metu visada išnyksta, Eurosistemos konsoliduotos finansinės ataskaitos straipsnyje kapitalas ir atsargos (12 straipsnis įsipareigojimų dalyje) neparodytas joks su kapitalo padidinimu susijęs pokytis. Tačiau padidėjęs kapitalas bus nurodytas ECB metinėse finansinėse ataskaitose, kurias ECB paskelbs 2011 m. kovo mėn.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,1 mlrd. eurų – iki 381,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. gruodžio 29 d., baigėsi 193,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 227,9 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 72,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 60,8 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 104,5 mlrd. eurų (palyginti su 55,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,34 mlrd. eurų – iki 134,8 mlrd. eurų – dėl įvykdytų pirkimų 0,16 mlrd. eurų sumai pagal Vertybinių popierių rinkų programą, taip pat dėl 0,18 mlrd. eurų dydžio koregavimų ketvirčio pabaigoje. Dėl to 2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 74 mlrd. eurų ir 60,9 mlrd. eurų. Abu portfeliai yra apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,6 mlrd. eurų – iki 212,7 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje rinkos palūkanų normomis ir kainomis. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2010 m. gruodžio 31 d. parodyta papildomame stulpelyje „ Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui naudoti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 1055,418 EUR/aukštos prabos aukso uncija

USD: 1,3362 USD/EUR

JPY: 108,65 JPY/EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,1572 EUR/SST

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 367 402 0 33 018
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 223 995 −316 4 135
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 71 319 33 1 050
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 152 675 −349 3 085
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 26 941 76 911
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 22 592 3 577 −69
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 22 592 3 577 −69
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 546 747 33 620 0
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 227 865 34 395 0
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 298 217 0 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 20 623 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 25 −779 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 17 4 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 45 654 3 605 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 457 427 −10 −2 113
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 134 829 163 181
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 322 598 −173 −2 294
8 Valdžios skola eurais 34 954 −2 −13
9 Kitas turtas 278 719 2 548 −689
Visas turtas 2 004 432 43 098 35 179
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 839 702 −2 593 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 378 008 43 308 0
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 212 739 6 616 0
2.2 Indėlių galimybė 104 458 49 087 0
2.3 Terminuotieji indėliai 60 784 −11 716 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 27 −679 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 808 280 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 79 791 −7 865 0
5.1 Valdžiai 71 684 −8 063 0
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 107 198 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 47 703 2 998 13
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 995 324 21
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 346 −370 335
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 14 346 −370 335
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 480 0 815
10 Kiti įsipareigojimai 175 932 7 067 −792
11 Perkainojimo sąskaitos 331 524 0 34 784
12 Kapitalas ir rezervai 78 143 −50 5
Visi įsipareigojimai 2 004 432 43 098 35 179

Kontaktai žiniasklaidai