Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 31. detsember 2010

5. jaanuar 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

31. detsembril 2010 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 33 miljardi euro võrra. Selle tingisid kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 3,7 miljardi euro võrra 180,1 miljardi euroni. Selle tingisid peamiselt varade ja kohustuste kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused ning eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud.

31. detsembril 2010 teostati 1,8 miljardi euro suurune likviidsust suurendav tagasiostutehing tähtajaga kolm päeva, mis mõjutas nõudeid eurodes euroalavälistele residentidele (varade kirje 4). EKP teostas selle tehingu seoses likviidsuskokkulepetega, mis on sõlmitud euroalaväliste keskpankadega.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 2,5 miljardi euro võrra 322,6 miljardi euroni. Selle tingisid peamiselt ümberhindlused. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 2,6 miljardi euro võrra 839,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 8,1 miljardi euro võrra 71,7 miljardi euroni.

16. detsembril 2010 teatas EKP oma märgitud kapitali suurendamisest 5 miljardi euro võrra alates 29. detsembrist 2010. Selleks, et tagada kapitali tõrgeteta ülekandmine EKP-le, tasuvad euroala riikide keskpangad oma maksed lisakapitali kogusummas 3,5 miljardit eurot kolme võrdse aastamaksena. Esimese sissemaksena maksti 29. detsembril 2010 1,2 miljardit eurot. Selle sissemakse tulemuseks olid eurosüsteemisisesed saldod, mis aga kaotatakse alati kontode konsolideerimisega. Seega ei ole kapitali suurendamine muutnud eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruande kirjet „Kapital ja reservid” (kohustuste kirje 12). Kapitali suurendamist kajastatakse EKP finantsaruandes, mis avaldatakse 2011. aasta märtsis.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 3,1 miljardi euro võrra 381,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 29. detsembril 2010 möödus 193,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 227,9 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 72,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 60,8 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,8 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 104,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 55,4 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 0,34 miljardi euro võrra 134,8 miljardi euroni. Selle tingisid ostude arveldamine 0,16 miljardi euro ulatuses väärtpaberiturgude programmi raames ning kvartalilõpu kohandused 0,18 miljardi euro ulatuses. Selle tulemusel ulatus 31. detsembril 2010 lõppenud nädalal väärtpaberiturgude programmi raames tehtud ostutehingute väärtus 74 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostuprogrammi portfelli väärtus 60,9 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 6,6 miljardi euro võrra 212,7 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2010. aasta 31. detsembri seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 1055,418 eurot untsi kohta

EUR/USD: 1,3362

EUR/JPY: 108,65

SDRid: 1,1572 EUR/SDR

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 367 402 0 33 018
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 223 995 −316 4 135
2.1 Nõuded RVFle 71 319 33 1 050
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 152 675 −349 3 085
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 26 941 76 911
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 22 592 3 577 −69
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 22 592 3 577 −69
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 546 747 33 620 0
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 227 865 34 395 0
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 298 217 0 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 20 623 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 25 −779 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 17 4 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 45 654 3 605 0
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 457 427 −10 −2 113
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 134 829 163 181
7.2 Muud väärtpaberid 322 598 −173 −2 294
8 Valitsussektori võlg eurodes 34 954 −2 −13
9 Muud varad 278 719 2 548 −689
Varad kokku 2 004 432 43 098 35 179
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 839 702 −2 593 0
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 378 008 43 308 0
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 212 739 6 616 0
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 104 458 49 087 0
2.3 Tähtajalised hoiused 60 784 −11 716 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 27 −679 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 808 280 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 79 791 −7 865 0
5.1 Valitsussektor 71 684 −8 063 0
5.2 Muud kohustused 8 107 198 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 47 703 2 998 13
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 995 324 21
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 14 346 −370 335
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 14 346 −370 335
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 54 480 0 815
10 Muud kohustused 175 932 7 067 −792
11 Ümberhindluskontod 331 524 0 34 784
12 Kapital ja reservid 78 143 −50 5
Kohustused kokku 2 004 432 43 098 35 179

Kontaktandmed