Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 31. decembra 2010

5. januar 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 31. decembra 2010, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 33 milijard EUR, kar je posledica četrtletnih prevrednotovalnih prilagoditev.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 3,7 milijarde EUR na 180,1 milijarde EUR. Sprememba je nastala predvsem zaradi četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti, kot tudi zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih izvedle centralne banke Eurosistema.

Dne 31. decembra 2010 je bila poravnana repo transakcija za povečevanje likvidnosti v višini 1,8 milijarde EUR z zapadlostjo pet dni, kar je vplivalo na terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 4). Transakcijo je izvedla ECB na osnovi dogovorov o zagotavljanju likvidnosti, sklenjenih s centralnimi bankami zunaj euroobmočja.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 2,5 milijarde EUR na 322,6 milijarde EUR, in sicer predvsem zaradi učinkov prevrednotenja. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 2,6 milijarde EUR na 839,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 8,1 milijarde EUR na 71,7 milijarde EUR.

ECB je 16. decembra 2010 objavila, da se bo njen vpisani kapital z 29. decembrom 2010 povečal za 5 milijard EUR. Za nemoten prenos vplačil bodo nacionalne centralne banke euroobmočja svoj dodatni prispevek h kapitalu ECB v višini 3,5 milijarde EUR vplačale v treh enakih letnih obrokih. Prvi obrok v višini 1,2 milijarde EUR je bil vplačan 29. decembra 2010. Zaradi povečanja kapitala je nastal dodaten saldo znotraj Eurosistema, ki pa se vedno odpravi v postopku konsolidiranja, zato v postavki kapital in rezerve (postavka obveznosti 12) v konsolidiranem računovodskem izkazu Eurosistema ni prikazana nikakršna sprememba zaradi povečanja kapitala. Vseeno bo povečanje kapitala izkazano v letnih računovodskih izkazih ECB, ki bodo objavljeni marca 2011.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 3,1 milijarde EUR na 381,5 milijarde EUR. V sredo, 29. decembra 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 193,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 227,9 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 72,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 60,8 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,8 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 104,5 milijarde EUR (v primerjavi s 55,4 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 0,34 milijarde EUR na 134,8 milijarde EUR. Sprememba je nastala zato, ker so bili v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev poravnani nakupi v višini 0,16 milijarde EUR, ter zaradi četrtletnih prevrednotenj v višini 0,18 milijarde EUR. Tako je v tednu, ki se je končal 31. decembra 2010, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 74 milijard EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 60,9 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 6,6 milijarde EUR na 212,7 milijarde EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu z usklajenimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 31. decembra 2010 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:

zlato: 1055,418 EUR za unčo

USD: 1,3362 za EUR

JPY: 108,65 za EUR

posebne pravice črpanja (SDR): 1,1572 EUR za SDR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 367.402 0 33.018
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 223.995 −316 4.135
2.1 Terjatve do MDS 71.319 33 1.050
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 152.675 −349 3.085
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 26.941 76 911
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 22.592 3.577 −69
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 22.592 3.577 −69
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 546.747 33.620 0
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 227.865 34.395 0
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 298.217 0 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 20.623 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 25 −779 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 17 4 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 45.654 3.605 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 457.427 −10 −2.113
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 134.829 163 181
7.2 Drugi vrednostni papirji 322.598 −173 −2.294
8 Dolg širše države v EUR 34.954 −2 −13
9 Druga sredstva 278.719 2.548 −689
Skupaj sredstva 2.004.432 43.098 35.179
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Bankovci v obtoku 839.702 −2.593 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 378.008 43.308 0
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 212.739 6.616 0
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 104.458 49.087 0
2.3 Vezane vloge 60.784 −11.716 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 27 −679 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 2.808 280 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 79.791 −7.865 0
5.1 Širša država 71.684 −8.063 0
5.2 Druge obveznosti 8.107 198 0
6 Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR 47.703 2.998 13
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.995 324 21
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 14.346 −370 335
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 14.346 −370 335
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.480 0 815
10 Druge obveznosti 175.932 7.067 −792
11 Računi prevrednotenja 331.524 0 34.784
12 Kapital in rezerve 78.143 −50 5
Skupaj obveznosti 2.004.432 43.098 35.179

Stiki za medije