Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 31 december 2010

5 januari 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 31 december 2010 motsvarade ökningen på 33 miljarder EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) kvartalsomvärderingar.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 3,7 miljarder EUR till 180,1 miljarder EUR. Ändringen berodde huvudsakligen på effekterna av kvartalsomvärderingar av tillgångar och skulder, liksom kund- och portföljtransaktioner som genomförts av Eurosystemets centralbanker.

Den 31 december 2010 förföll en likvidiserande repotransaktion på 1,8 miljarder EUR med en löptid på tre dagar vilket påverkade fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet (post 4 på tillgångssidan). Transaktionen genomfördes av ECB i samband med likviditetsarrangemang med centralbanker utanför euroområdet.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 2,5 miljarder EUR till 322,6 miljarder EUR, huvudsakligen beroende på omvärderingar. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 2,6 miljarder EUR till 839,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 8,1 miljarder EUR till 71,7 miljarder EUR.

Den 16 december 2010 meddelade ECB att det tecknade kapitalet skulle öka med 5 miljarder EUR fr.o.m. den 29 december 2010. För att överföringen av kapital till ECB ska gå smidigt ska de nationella centralbankerna i euroområdet betala sina extra bidrag till kapitalet med 3,5 miljarder EUR i lika stora inbetalningar under tre år. Den första inbetalningen på 1,2 miljarder EUR gjordes den 29 december 2010. Betalningen gav upphov till balanser inom Eurosystemet, men eftersom sådana balanser alltid elimineras genom konsolideringsprocessen visas ingen ändring i eget kapital och reserver (post 12 på skuldsidan) i Eurosystemets konsoliderade balansräkning. Men kapitalökningen kommer att återspeglas i ECB:s årsredovisning, som publiceras i mars 2011.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 3,1 miljarder EUR till 381,5 miljarder EUR. Onsdagen den 29 december 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 193,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 227,9 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 72,5 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 60,8 miljarder EUR och med en löptid på en vecka, erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,8 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 104,5 miljarder EUR (jämfört med 55,4 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,34 miljarder EUR till 134,8 miljarder EUR, beroende på avvecklade köp inom värdepappersprogrammet på 0,16 miljarder EUR och kvartalsomvärderingar på 0,18 miljarder EUR. Således uppgick värdet på utestående köp i värdepappersprogrammet och värdet på portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 74 miljarder EUR respektive 60,9 miljarder EUR den vecka som slutade den 31 december 2010. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 6,6 miljarder EUR till 212,7 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med Eurosystemets harmoniserade redovisningsprinciper omvärderas innehavet av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och ‑priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 31 december 2010 visas i tilläggskolumnen " Förändring jämfört med föregående vecka till följd av justeringar vid kvartalets slut". Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var

Guld: 1055,418 EUR per fine oz.

USD: 1,3362 per EUR

JPY: 108,65 per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,1572 EUR per SDR

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Guld och guldfordringar 367.402 0 33.018
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 223.995 −316 4.135
2.1 Fordringar på IMF 71.319 33 1.050
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 152.675 −349 3.085
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 26.941 76 911
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 22.592 3.577 −69
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 22.592 3.577 −69
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 546.747 33.620 0
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 227.865 34.395 0
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 298.217 0 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 20.623 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 25 −779 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 17 4 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 45.654 3.605 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 457.427 −10 −2.113
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 134.829 163 181
7.2 Andra värdepapper 322.598 −173 −2.294
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 34.954 −2 −13
9 Övriga tillgångar 278.719 2.548 −689
Summa tillgångar 2.004.432 43.098 35.179
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Utelöpande sedlar 839.702 −2.593 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 378.008 43.308 0
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 212.739 6.616 0
2.2 Inlåningsfacilitet 104.458 49.087 0
2.3 Inlåning med fast löptid 60.784 −11.716 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 27 −679 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 2.808 280 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 79.791 −7.865 0
5.1 Offentliga sektorn 71.684 −8.063 0
5.2 Övriga skulder 8.107 198 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 47.703 2.998 13
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.995 324 21
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 14.346 −370 335
8.1 Inlåning och övriga skulder 14.346 −370 335
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.480 0 815
10 Övriga skulder 175.932 7.067 −792
11 Värderegleringskonton 331.524 0 34.784
12 Eget kapital 78.143 −50 5
Summa skulder 2.004.432 43.098 35.179

Kontakt för media