Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 31. decembru 2010

5. januára 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 31. decembra 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) v dôsledku štvrťročného precenenia zvýšil o 33 mld. EUR.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku štvrťročného precenenia aktív a pasív, ako aj klientskych a portfóliových transakcií uskutočnených centrálnymi bankami Eurosystému zvýšila o 3,7 mld. EUR na 180,1 mld. EUR.

Dňa 31. decembra 2010 bola vyrovnaná repo operácia na poskytnutie likvidity vo výške 1,8 mld. EUR s trojdňovou splatnosťou, ktorá mala vplyv na pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách (položka 4 na strane aktív). Túto operáciu uskutočnila ECB v súvislosti s dohodami o likvidite uzavretými s centrálnymi bankami krajín nepatriacich do eurozóny.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa najmä v dôsledku precenenia znížil o 2,5 mld. EUR na 322,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 2,6 mld. EUR na 839,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 8,1 mld. EUR na 71,7 mld. EUR.

Dňa 16. decembra 2010 ECB oznámila zvýšenie svojho upísaného základného imania o 5 mld. EUR, a to s účinnosťou od 29. decembra 2010. V snahe umožniť plynulý prevod kapitálu do ECB národné centrálne banky krajín eurozóny splatia svoj dodatočný príspevok k základnému imaniu vo výške 3,5 mld. EUR v troch ročných splátkach v rovnakej výške. Prvá splátka vo výške 1,2 mld. EUR bola splatená 29. decembra 2010. Táto platba viedla k vzniku zostatkov v rámci Eurosystému, ktoré sú však vždy eliminované procesom konsolidácie, a preto v dôsledku zvýšenia základného imania nedošlo v rámci položky základné imanie a rezervy (položka 12 na strane pasív) konsolidovaného finančného výkazu Eurosystému k žiadnej zmene. Zvýšenie základného imania sa však odrazí v ročnej účtovnej závierke ECB, ktorá bude zverejnená v marci 2011.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 3,1 mld. EUR na 381,5 mld. EUR. V stredu 29. decembra 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 193,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 227,9 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady v hodnote 72,5 mld. EUR a boli prijaté nové vklady v hodnote 60,8 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) sa takmer nezmenil (v porovnaní s 0,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 104,5 mld. EUR (v porovnaní s 55,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 0,34 mld. EUR na 134,8 mld. EUR, a to v dôsledku vyrovnaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi v objeme 0,16 mld. EUR a úprav na konci štvrťroka v objeme 0,18 mld. EUR. V týždni končiacom sa 31. decembra 2010 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 74 mld. EUR a hodnota portfólia v rámci programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 60,9 mld. EUR. Cenné papiere v oboch portfóliách sa účtujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 6,6 mld. EUR na 212,7 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje podľa aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na jednotlivé súvahové položky k 31. decembru 2010 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku štvrťročných precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a tieto výmenné kurzy:

Zlato: 1 055,418 EUR za uncu čistého zlata

1,3362 USD/EUR

108,65 JPY/EUR

Osobitné práva čerpania: 1,1572 EUR/SDR

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 367 402 0 33 018
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 223 995 −316 4 135
2.1 Pohľadávky voči MMF 71 319 33 1 050
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 152 675 −349 3 085
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 26 941 76 911
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 22 592 3 577 −69
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 22 592 3 577 −69
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 546 747 33 620 0
5.1 Hlavné refinančné operácie 227 865 34 395 0
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 298 217 0 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 20 623 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 25 −779 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 17 4 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 45 654 3 605 0
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 457 427 −10 −2 113
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 134 829 163 181
7.2 Ostatné cenné papiere 322 598 −173 −2 294
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 34 954 −2 −13
9 Ostatné aktíva 278 719 2 548 −689
Úhrn aktív 2 004 432 43 098 35 179
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Bankovky v obehu 839 702 −2 593 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 378 008 43 308 0
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 212 739 6 616 0
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 104 458 49 087 0
2.3 Termínované vklady 60 784 −11 716 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 27 −679 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 2 808 280 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 79 791 −7 865 0
5.1 Verejná správa 71 684 −8 063 0
5.2 Ostatné záväzky 8 107 198 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 47 703 2 998 13
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 995 324 21
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 14 346 −370 335
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 14 346 −370 335
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 480 0 815
10 Ostatné pasíva 175 932 7 067 −792
11 Účty precenenia 331 524 0 34 784
12 Kapitál a rezervy 78 143 −50 5
Úhrn pasív 2 004 432 43 098 35 179

Kontakt pre médiá