Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 31. decembrī

2011. gada 5. janvārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 31. decembrī, zelta un zeltā izteikto debitoru parādu (1. aktīvu postenis) pieaugums bija 33 mljrd. euro, kas atspoguļoja ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 3.7 mljrd. euro (līdz 180.1 mljrd. euro). Šī pārmaiņa galvenokārt skaidrojama ar aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanu, kā arī ar Eurosistēmas centrālo banku veiktajiem klientu un portfeļu darījumiem.

Trešdien, 2010. gada 31. decembrī tika noslēgts likviditāti palielinošs repo darījums 1.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 3 dienas, kas ietekmēja prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem (4. aktīvu postenis). Šo darījumu ECB veica saskaņā ar vienošanos par likviditātes nodrošināšanu ar ārpus euro zonas esošajām centrālajām bankām.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 2.5 mljrd. euro (līdz 322.6 mljrd. euro) galvenokārt pārvērtēšanas rezultātā. Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.6 mljrd. euro (līdz 839.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 8.1 mljrd. euro (līdz 71.7 mljrd. euro).

ECB 2010. gada 16. decembrī paziņoja, ka ar 2010. gada 29. decembri tās parakstītais kapitāls tiek palielināts par 5 mljrd. euro. Lai nodrošinātu, ka kapitāla maksājumi ECB tiek veikti raiti, euro zonas nacionālajām centrālajām bankām jāiemaksā papildu kapitāla daļas 3.5 mljrd. euro apmērā, veicot trīs vienādus gada maksājumus. Pirmais maksājums 1.2 mljrd. euro apmērā tika veikts 2010. gada 29. decembrī. Sakarā ar šo maksājumu veidojās Eurosistēmas iekšējie atlikumi, bet tā kā šādi atlikumi konsolidācijas procesā vienmēr tiek izlīdzināti, pārmaiņas kapitālā un rezervēs (12. pasīvu postenis) Eurosistēmas konsolidētajā finanšu pārskatā saistībā ar šo kapitāla palielinājumu netiek uzrādītas. Taču kapitāla palielinājums atspoguļosies ECB finanšu pārskatos, kas tiks publicēti 2011. gada martā.

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 3.1 mljrd. euro (līdz 381.5 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 29. decembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 193.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 227.9 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 72.5 mljrd. euro apmērā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 60.8 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.8 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 104.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 55.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.34 mljrd. euro (līdz 134.8 mljrd. euro). Tas skaidrojams ar Vērtspapīru tirgu programmas ietvaros veiktajiem pirkumiem 0.16 mljrd. euro apmērā un ceturkšņa beigu korekcijām euro 0.18 mljrd. apmērā. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2010. gada 31. decembrī, Vērtspapīru tirgus programmas ietvaros veikto pirkumu vērtība un nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 74 mljrd. euro un 60.9 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 6.6 mljrd. euro (līdz 212.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2010. gada 31. decembrī uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ceturkšņa beigu korekciju rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 1055.418 EUR par Trojas unci

1.3362 USD par 1 EUR

108.65 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.1572 EUR par 1 SDR

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 367,402 0 33,018
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 223,995 −316 4,135
2.1 SVF debitoru parādi 71,319 33 1,050
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 152,675 −349 3,085
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 26,941 76 911
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 22,592 3,577 −69
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 22,592 3,577 −69
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 546,747 33,620 0
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 227,865 34,395 0
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 298,217 0 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 20,623 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 25 −779 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 17 4 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 45,654 3,605 0
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 457,427 −10 −2,113
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 134,829 163 181
7.2 Pārējie vērtspapīri 322,598 −173 −2,294
8 Valdības parāds euro 34,954 −2 −13
9 Pārējie aktīvi 278,719 2,548 −689
Kopā aktīvi 2,004,432 43,098 35,179
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 839,702 −2,593 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 378,008 43,308 0
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 212,739 6,616 0
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 104,458 49,087 0
2.3 Termiņnoguldījumi 60,784 −11,716 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 27 −679 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 2,808 280 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 79,791 −7,865 0
5.1 Saistības pret valdību 71,684 −8,063 0
5.2 Pārējās saistības 8,107 198 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 47,703 2,998 13
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,995 324 21
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,346 −370 335
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 14,346 −370 335
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,480 0 815
10 Pārējās saistības 175,932 7,067 −792
11 Pārvērtēšanas konti 331,524 0 34,784
12 Kapitāls un rezerves 78,143 −50 5
Kopā pasīvi 2,004,432 43,098 35,179