Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 31 grudnia 2010 r.

5 stycznia 2011 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 31 grudnia 2010 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 33 mld euro wynikał z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 3,7 mld euro do poziomu 180,1 mld euro. Zmiana ta wynikała głównie z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów oraz z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu.

31 grudnia 2010 r. rozliczono zasilającą w płynność transakcję z przyrzeczeniem odkupu na kwotę 1,8 mld euro, z trzydniowym terminem zapadalności, co wpłynęło na saldo należności od nierezydentów strefy euro w euro (pozycja aktywów 4). Transakcja ta została przeprowadzona przez EBC w związku z umowami w sprawie zasilania w płynność zawartymi z bankami centralnymi spoza strefy euro.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 2,5 mld euro do poziomu 322,6 mld euro, głównie w wyniku aktualizacji wyceny. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2,6 mld euro do poziomu 839,7 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 8,1 mld euro do poziomu 71,7 mld euro.

16 grudnia 2010 r. EBC ogłosił podwyższenie subskrybowanego kapitału o 5 mld euro z dniem 29 grudnia 2010 r. W celu ułatwienia przekazania kapitału do EBC krajowe banki centralne strefy euro powinny przekazać dodatkowe wpłaty z tytułu udziału w kapitale w kwocie 3,5 mld euro w trzech równych ratach rocznych. Pierwsza rata w kwocie 1,2 mld euro została wpłacona 29 grudnia 2010 r. W wyniku tej wpłaty powstały należności i zobowiązania w ramach Eurosystemu, ponieważ jednak takie należności i zobowiązania są zawsze eliminowane w procesie konsolidacji, pozycja kapitał i fundusz rezerwowy (pozycja pasywów 12) w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Eurosystemu nie wykazuje zmiany związanej z podwyższeniem kapitału. Podwyższenie to zostanie jednak wykazane w rocznym sprawozdaniu finansowym EBC, które ukaże się w marcu 2011 r.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 3,1 mld euro do poziomu 381,5 mld euro. W środę 29 grudnia 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 193,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 227,9 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 72,5 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 60,8 mld euro, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 0,8 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 104,5 mld euro (wobec 55,4 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,34 mld euro do poziomu 134,8 mld euro. Wynikało to z rozliczonych zakupów na kwotę 0,16 mld euro dokonanych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych oraz z korekt na koniec kwartału wynoszących 0,18 mld euro. W związku z tym w tygodniu zakończonym 31 grudnia 2010 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 74 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 60,9 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 6,6 mld euro do poziomu 212,7 mld euro.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe i instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 31 grudnia 2010 r. wykazano w dodatkowej kolumnie „ Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Przy aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące kursy walutowe i cenę złota:

Złoto: 1055,418 EUR za uncję jubilerską

1,3362 USD/EUR

108,65 JPY/EUR

Specjalne prawa ciągnienia: 1,1572 EUR/XDR

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 367.402 0 33.018
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 223.995 −316 4.135
2.1 Należności od MFW 71.319 33 1.050
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 152.675 −349 3.085
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 26.941 76 911
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 22.592 3.577 −69
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 22.592 3.577 −69
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 546.747 33.620 0
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 227.865 34.395 0
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 298.217 0 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 20.623 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 25 −779 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 17 4 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 45.654 3.605 0
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 457.427 −10 −2.113
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 134.829 163 181
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 322.598 −173 −2.294
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 34.954 −2 −13
9 Pozostałe aktywa 278.719 2.548 −689
Aktywa razem 2.004.432 43.098 35.179
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Banknoty w obiegu 839.702 −2.593 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 378.008 43.308 0
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 212.739 6.616 0
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 104.458 49.087 0
2.3 Depozyty terminowe 60.784 −11.716 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 27 −679 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 2.808 280 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 79.791 −7.865 0
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 71.684 −8.063 0
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.107 198 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 47.703 2.998 13
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.995 324 21
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 14.346 −370 335
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 14.346 −370 335
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 54.480 0 815
10 Pozostałe pasywa 175.932 7.067 −792
11 Różnice z wyceny 331.524 0 34.784
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 78.143 −50 5
Pasywa razem 2.004.432 43.098 35.179

Kontakt z mediami