Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 31 декември 2010 г.

5 януари 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Нарастването с 33 млрд. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 31 декември 2010 г., отразява корекциите вследствие на извършената тримесечна преоценка.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 3,7 млрд. евро до 180,1 млрд. евро. Промяната се дължи главно на ефекта от извършената тримесечна преоценка на активите и пасивите, както и на транзакциите с клиенти и портфейлни транзакции, осъществени от централни банки от Евросистемата.

На 31 декември 2010 г. бе извършено плащането по репо-сделка по предоставяне на ликвидност на стойност 1,8 млрд. евро с матуритет три дни, което се отрази на показателя вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро (статия 4 от активите). Транзакцията беше извършена от ЕЦБ във връзка със съществуващите договорености за ликвидност с централни банки извън еврозоната.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 2,5 млрд. евро до 322,6 млрд. евро, главно в резултат на преоценки. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 2,6 млрд. евро до 839,7 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 8,1 млрд. евро до 71,7 млрд. евро.

На 16 декември 2010 г. ЕЦБ обяви, че записаният ѝ капитал ще бъде увеличен с 5 млрд. евро, считано от 29 декември 2010 г. За да протекат гладко плащанията за прехвърляне на капитал към ЕЦБ, националните централни банки от еврозоната внасят своето допълнително участие в капитала в размер на 3,5 млрд. евро на три еднакви годишни транша. Първият транш в размер на 1,2 млрд. евро бе изплатен на 29 декември 2010 г. В резултат на това плащане възникнаха салда в рамките на Евросистемата, но тъй като такива салда винаги се премахват в процеса на консолидация, в капитал и резерви (статия 12 от пасивите) на консолидирания финансов отчет на Евросистемата не е отразена промяна, дължаща се на това увеличение на капитала. Увеличението на капитала обаче ще бъде отразено в годишния отчет на ЕЦБ, който ще бъде публикуван през март 2011 г.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 3,1 млрд. евро до 381,5 млрд. евро. На 29 декември 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 193,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 227,9 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 72,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 60,8 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,8 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 104,5 млрд. евро (при 55,4 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 0,34 млрд. евро до 134,8 млрд. евро. Това се дължи на заплатените покупки на стойност 0,16 млрд. евро по програмата за пазарите на ценни книжа и на корекции в края на тримесечието в размер на 0,18 млрд. евро. Така през седмицата, която приключва на 31 декември 2010 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за покупка на обезпечени облигации достигна съответно 74 млрд. евро и 60,9 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 6,6 млрд. евро до 212,7 млрд. евро.

Преоценка на активите и пасивите на Евросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Евросистемата златото, валутата, ценните книжа и финансовите инструменти на Евросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетният резултат от преоценката върху всяка статия от баланса към 31 декември 2010 г. е представен в допълнителна колона „ Разлика спрямо предходната седмица в резултат на корекции в края на тримесечието“. Цената на златото и основните обменни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато ― 1055,418 евро за унция чисто злато

Щатски долар ― 1,3362 за 1 евро

Японска йена ― 108,65 за 1 евро

Специални права на тираж ― 1,1572 евро за СПТ

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Злато и вземания в злато 367 402 0 33 018
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 223 995 −316 4 135
2.1 Вземания от МВФ 71 319 33 1 050
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 152 675 −349 3 085
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 26 941 76 911
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 22 592 3 577 −69
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 22 592 3 577 −69
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 546 747 33 620 0
5.1 Основни операции по рефинансиране 227 865 34 395 0
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 298 217 0 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 20 623 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 25 −779 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 17 4 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 45 654 3 605 0
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 457 427 −10 −2 113
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 134 829 163 181
7.2 Други ценни книжа 322 598 −173 −2 294
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 34 954 −2 −13
9 Други активи 278 719 2 548 −689
Общо активи 2 004 432 43 098 35 179
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Банкноти в обращение 839 702 −2 593 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 378 008 43 308 0
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 212 739 6 616 0
2.2 Депозитно улеснение 104 458 49 087 0
2.3 Срочни депозити 60 784 −11 716 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 27 −679 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 2 808 280 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 79 791 −7 865 0
5.1 Сектор „Държавно управление“ 71 684 −8 063 0
5.2 Други задължения 8 107 198 0
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 47 703 2 998 13
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 995 324 21
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 346 −370 335
8.1 Депозити, салда и други задължения 14 346 −370 335
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 480 0 815
10 Други задължения 175 932 7 067 −792
11 Сметки за преоценка 331 524 0 34 784
12 Капитал и резерви 78 143 −50 5
Общо пасиви 2 004 432 43 098 35 179

Данни за контакт за медиите