Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 31. prosinci 2010

5. ledna 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 31. prosince 2010 odpovídalo zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 33 mld. EUR čtvrtletnímu přecenění.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 3,7 mld. EUR na 180,1 mld. EUR. Tato změna je důsledkem čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv a klientských a portfoliových transakcí prováděných centrálními bankami Eurosystému.

Dne 31. prosince 2010 byl vypořádán prodej se zpětným odkupem na poskytnutí likvidity ve výši 1,8 mld. EUR se splatností tři dny, který ovlivňuje pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny (položka 4 na straně aktiv). Tuto transakci prováděla ECB v souvislosti s dohodami o likviditě s centrálními bankami zemí mimo eurozónu.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) klesl o 2,5 mld. EUR na 322,6 mld. EUR, a to především v důsledku přecenění. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 2,6 mld. EUR na 839,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 8,1 mld. EUR na 71,7 mld. EUR.

Dne 16. prosince 2010 oznámila ECB, že její upsaný základní kapitál se s účinností od 29. prosince 2010 zvýší o 5 mld. EUR. Za účelem plynulého převodu plateb základního kapitálu do ECB splatí národní centrální banky zemí eurozóny své dodatečné příspěvky do základního kapitálu ve výši 3,5 mld. EUR ve třech stejných ročních splátkách. První ve výši 1,2 mld. EUR byla uhrazena 29. prosince 2010. Tato platba vedla v rámci Eurosystému ke vzniku zůstatků, ale vzhledem k tomu, že se takové zůstatky vždy konsolidací eliminují, pod položkou základní kapitál a rezervy (položka 12 na straně pasiv) v konsolidované rozvaze Eurosystému není změna spojená se zvýšením základního kapitálu zohledněna. Zvýšení základního kapitálu se však bude odrážet v roční účetní závěrce ECB, která bude zveřejněna v březnu 2011.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 3,1 mld. EUR na 381,5 mld. EUR. Ve středu 29. prosince 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 193,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 227,9 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 72,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 60,8 mld. EUR se splatností jeden týden.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (oproti předchozímu týdnu, kdy bylo jejím prostřednictvím poskytnuto 0,8 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 104,5 mld. EUR (oproti 55,4 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 0,34 mld. EUR na 134,8 mld. EUR, a to v důsledku vypořádaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů ve výši 0,16 mld. EUR a přecení na konci čtvrtletí o objemu 0,18 mld. EUR. V týdnu končícím 31. prosince 2010 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů 74 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 60,9 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 6,6 mld. EUR na 212,7 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému na konci každého čtvrtletí přeceňovány podle tržních cen a kurzů. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 31. prosinci 2010 je uveden v přidaném sloupečku nazvaném Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě úprav na konci čtvrtletí. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto směnné kurzy:

Zlato: 1055,418 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,3362 USD/EUR

JPY: 108,65 JPY/EUR

Zvláštní práva čerpání: 1,1572 EUR/ZPČ

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 367 402 0 33 018
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 223 995 −316 4 135
2.1 Pohledávky za MMF 71 319 33 1 050
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 152 675 −349 3 085
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 26 941 76 911
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 22 592 3 577 −69
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 22 592 3 577 −69
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 546 747 33 620 0
5.1 Hlavní refinanční operace 227 865 34 395 0
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 298 217 0 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 20 623 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 25 −779 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 17 4 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 45 654 3 605 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 457 427 −10 −2 113
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 134 829 163 181
7.2 Ostatní cenné papíry 322 598 −173 −2 294
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 34 954 −2 −13
9 Ostatní aktiva 278 719 2 548 −689
Aktiva celkem 2 004 432 43 098 35 179
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Bankovky v oběhu 839 702 −2 593 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 378 008 43 308 0
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 212 739 6 616 0
2.2 Vkladová facilita 104 458 49 087 0
2.3 Termínované vklady 60 784 −11 716 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 27 −679 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 2 808 280 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 79 791 −7 865 0
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 71 684 −8 063 0
5.2 Ostatní závazky 8 107 198 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 47 703 2 998 13
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 995 324 21
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 14 346 −370 335
8.1 Vklady a ostatní závazky 14 346 −370 335
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 480 0 815
10 Ostatní pasiva 175 932 7 067 −792
11 Účty přecenění 331 524 0 34 784
12 Kapitál a rezervní fondy 78 143 −50 5
Pasiva celkem 2 004 432 43 098 35 179

Kontakty pro média