Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 31.12.2010

5.1.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 31.12.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 33 miljardilla eurolla neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 3,7 miljardilla eurolla 180,1 miljardiin euroon. Muutos johtui pääasiassa saamisten ja velkojen neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksista sekä eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksuista ja arvopaperikaupoista.

Perjantaina 31.12.2010 suoritettiin 1,8 miljardin euron likviditeettiä lisäävä repo-operaatio, jonka maturiteetti oli kolme päivää ja joka vaikutti erään euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta (vastaavien erä 4). Operaatio liittyi EKP:n likviditeettijärjestelyihin euroalueen ulkopuolisten keskuspankkien kanssa.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 2,5 miljardilla eurolla 322,6 miljardiin euroon pääasiassa uudelleenarvostuksen vaikutuksesta. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 2,6 miljardilla eurolla 839,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 8,1 miljardilla eurolla 71,7 miljardiin euroon.

EKP ilmoitti 16.12.2010, että sen merkittyä pääomaa korotettaisiin 5 miljardilla eurolla 29.12.2010. Jotta pääoman siirto EKP:lle onnistuisi sujuvasti, euroalueen kansalliset keskuspankit maksaisivat osuutensa niiden katettavaksi tulevasta 3,5 miljardin euron lisäpääomasta kolmessa samansuuruisessa vuosierässä. Ensimmäinen 1,2 miljardin euron erä maksettiin 29.12.2010. Pääoman korottamisesta aiheutuneet eurojärjestelmän sisäiset saamiset eivät konsolidoinnin vuoksi näy eurojärjestelmän konsolidoidun taseen erässä pääoma ja rahastot (vastattavien erä 12). Pääoman korottaminen näkyy kuitenkin maaliskuussa 2011 julkaistavassa EKP:n tilinpäätöksessä.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 3,1 miljardilla eurolla 381,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 29.12.2010 erääntyi 193,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 227,9 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 72,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 60,8 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,8 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 104,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 55,4 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,34 miljardilla eurolla 134,8 miljardiin euroon. Velkapaperiohjelmassa suoritettiin ostoja 0,16 miljardin euron edestä, ja neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutus oli 0,18 miljardia euroa. Perjantaina 31.12.2010 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 74 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 60,9 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 6,6 miljardilla eurolla 212,7 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja ‑hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 31.12.2010 esitetään erillisessä sarakkeessa ”[vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva] muutos edelliseen viikkoon verrattuna”. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat:

Kulta: 1055,418 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,3362

Japanin jeni / euro: 108,65

Erityiset nosto-oikeudet: 1,1572 euroa / erityinen nosto-oikeus

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 367 402 0 33 018
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 223 995 −316 4 135
2.1 Saamiset IMF:ltä 71 319 33 1 050
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 152 675 −349 3 085
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 26 941 76 911
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 22 592 3 577 −69
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 22 592 3 577 −69
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 546 747 33 620 0
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 227 865 34 395 0
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 298 217 0 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 20 623 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 25 −779 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 17 4 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 45 654 3 605 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 457 427 −10 −2 113
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 134 829 163 181
7.2 Muut arvopaperit 322 598 −173 −2 294
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 34 954 −2 −13
9 Muut saamiset 278 719 2 548 −689
Vastaavaa yhteensä 2 004 432 43 098 35 179
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 839 702 −2 593 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 378 008 43 308 0
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 212 739 6 616 0
2.2 Talletusmahdollisuus 104 458 49 087 0
2.3 Määräaikaistalletukset 60 784 −11 716 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 27 −679 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 808 280 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 79 791 −7 865 0
5.1 Julkisyhteisöt 71 684 −8 063 0
5.2 Muut 8 107 198 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 47 703 2 998 13
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 995 324 21
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 14 346 −370 335
8.1 Talletukset ja muut velat 14 346 −370 335
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 480 0 815
10 Muut velat 175 932 7 067 −792
11 Arvonmuutostilit 331 524 0 34 784
12 Pääoma ja rahastot 78 143 −50 5
Vastattavaa yhteensä 2 004 432 43 098 35 179

Yhteyshenkilöt