Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 31 Decembrie 2010

5 ianuarie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 31 decembrie 2010, creşterea de 33 de miliarde EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat ajustărilor din reevaluările trimestriale.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 3,7 miliarde EUR, până la 180,1 miliarde EUR. Variaţiile au intervenit în principal ca urmare a reevaluărilor trimestriale ale activelor şi pasivelor, precum şi ca efect al operaţiunilor cu clientela şi al celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem.

La data de 31 decembrie 2010, o operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în valoare de 1,8 miliarde EUR, cu scadenţa la trei zile, a fost decontată, influenţând creanţele în euro asupra nerezidenţilor zonei euro (poziţia 4 din active). Această operaţiune a fost efectuată de BCE în cadrul acordurilor de lichiditate în vigoare cu băncile centrale din afara zonei euro.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au scăzut cu 2,5 miliarde EUR, până la 322,6 miliarde EUR, în principal ca urmare a reevaluărilor. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o diminuare de 2,6 miliarde EUR, până la 839,7 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 8,1 miliarde EUR, până la 71,7 miliarde EUR.

La data de 16 decembrie 2010, BCE a anunţat majorarea capitalului subscris cu 5 miliarde EUR începând cu data de 29 decembrie 2010. Pentru ca transferul plăţilor de capital către BCE să aibă loc fără sincope, s-a stabilit ca băncile centrale naţionale din zona euro să verse cotele de capital suplimentare în valoare de 3,5 miliarde EUR în trei tranşe anuale egale. Plata primei tranşe în valoare de 1,2 miliarde EUR s-a efectuat la data de 29 decembrie 2010. Această plată a determinat solduri intra‑Eurosistem, dar, întrucât soldurile respective sunt întotdeauna eliminate prin procesul de consolidare, poziţia capital şi rezerve (poziţia 12 din pasive) din situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului nu evidenţiază nicio modificare survenită ca urmare a acestei majorări de capital. Cu toate acestea, majorarea capitalului se va reflecta în conturile anuale ale BCE, care vor fi publicate în luna martie 2011.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a înregistrat o scădere de 3,1 miliarde EUR, până la 381,5 miliarde EUR. Miercuri, 29 decembrie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 193,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 227,9 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 72,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 60,8 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 0,8 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 104,5 miliarde EUR (faţă de 55,4 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au crescut cu 0,34 miliarde EUR, până la 134,8 miliarde EUR, datorită cumpărărilor de 0,16 miliarde EUR decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi reevaluărilor de la sfârşit de trimestru, în valoare de 0,18 miliarde EUR. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 31 decembrie 2010, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 74 de miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 60,9 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) s-a mărit cu 6,6 miliarde EUR, până la 212,7 miliarde EUR.

Reevaluarea activelor şi pasivelor Eurosistemului la sfârşit de trimestru

În conformitate cu normele contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, deţinerile de titluri şi instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile şi preţurile pieţei înregistrate la sfârşitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluărilor asupra fiecărei poziţii bilanţiere la data de 31 decembrie 2010 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „ Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului”. Preţul aurului şi principalele cursuri de schimb utilizate pentru reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 1055,418 EUR/uncia de aur fin

USD: 1,3362/EUR

JPY: 108,65/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,1572 EUR/DST

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Aur şi creanţe în aur 367 402 0 33 018
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 223 995 −316 4 135
2.1 Creanţe asupra FMI 71 319 33 1 050
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 152 675 −349 3 085
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 26 941 76 911
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 22 592 3 577 −69
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 22 592 3 577 −69
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 546 747 33 620 0
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 227 865 34 395 0
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 298 217 0 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 20 623 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 25 −779 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 17 4 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 45 654 3 605 0
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 457 427 −10 −2 113
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 134 829 163 181
7.2 Alte titluri 322 598 −173 −2 294
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 34 954 −2 −13
9 Alte active 278 719 2 548 −689
Total active 2 004 432 43 098 35 179
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Bancnote în circulaţie 839 702 −2 593 0
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 378 008 43 308 0
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 212 739 6 616 0
2.2 Facilitatea de depozit 104 458 49 087 0
2.3 Depozite pe termen fix 60 784 −11 716 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 27 −679 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 2 808 280 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 79 791 −7 865 0
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 71 684 −8 063 0
5.2 Alte angajamente 8 107 198 0
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 47 703 2 998 13
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 995 324 21
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 14 346 −370 335
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 14 346 −370 335
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 480 0 815
10 Alte pasive 175 932 7 067 −792
11 Conturi de reevaluare 331 524 0 34 784
12 Capital şi rezerve 78 143 −50 5
Total pasive 2 004 432 43 098 35 179

Contacte media