Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 11. aprílu 2008

15. apríla 2008

Poznámka na úvod

Mimoriadne okolnosti v jednej z centrálnych bánk Eurosystému, ktoré jej znemožnili zostaviť svoju súvahu k 7., 14., 21. a 28. marcu a 4. aprílu 2008, jej neumožnili zostaviť súvahu ani k 11. aprílu 2008. Tohtotýždenný konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému preto obsahuje posledné dostupné súvahové údaje, ktoré táto centrálna banka poskytla, t. j. údaje z jej finančného výkazu k 29. februáru 2008.

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 11. apríla 2008 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 38 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 9,5 mld. EUR na 153,5 mld. EUR v dôsledku refinančnej operácie v amerických dolároch splatnej 10. apríla 2008 (Eurosystém túto operáciu vykonal v súvislosti s dočasnou vzájomnou menovou dohodou – swapovou linkou – medzi ECB a Federálnym rezervným systémom) a v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa takmer nezmenil a predstavuje 109,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,2 mld. EUR na 662,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 1,2 mld. EUR na 67,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 19,4 mld. EUR na 424,3 mld. EUR. V stredu 9. apríla 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 150 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 130 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,3 mld. EUR (v porovnaní s 0,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 19,9 mld. EUR na 174,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 209 697 −38
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 136 169 −508
2.1 Pohľadávky voči MMF 8 764 68
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 127 405 −576
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 41 747 10 089
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 14 904 145
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 14 904 145
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 424 987 −19 579
5.1 Hlavné refinančné obchody 131 649 −19 771
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 293 110 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 195 193
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 33 −1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 35 171 989
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 109 597 −15
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 38 614 0
9 Ostatné aktíva 350 896 −656
Úhrn aktív 1 361 782 −9 573
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 662 330 −231
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 175 545 −20 080
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 174 879 −19 867
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 321 −270
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 345 57
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 213 4
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 75 126 −1 218
5.1 Verejná správa 67 613 −1 220
5.2 Ostatné záväzky 7 513 2
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 57 408 9 388
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 797 −419
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 18 495 516
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 18 495 516
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 148 0
10 Ostatné pasíva 139 074 2 466
11 Účty precenenia 156 231 0
12 Kapitál a rezervy 71 415 1
Úhrn pasív 1 361 782 −9 573
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá