Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 11 april 2008

15 april 2008

Inledande kommentar

De exceptionella omständigheterna vid en centralbank i Euroområdet, som ledde till att den centralbanken inte kunde producera sin balansräkning den 7 mars, 14 mars, 21 mars, 28 mars och den 4 april 2008, har även hindrat produktionen av en balansräkning den 11 april 2008. Följaktligen återspeglar Eurosystemets konsoliderade balansräkning den här veckan den senast tillgängliga balansräkningsinformationen från den berörda centralbanken, dvs. dess balansredovisning per den 29 februari 2008.

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 11 april 2008 motsvarade minskningen på 38 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 9,5 miljarder EUR till 153,5 miljarder EUR på grund av en likvidiserande transaktion i US-dollar, som avvecklades den 10 april 2008 (en transaktion som genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line), mellan ECB och Federal Reserve System), samt på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) var i stort sett oförändrat på 109,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 662,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 1,2 miljarder EUR till 67,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 19,4 miljarder EUR till 424,3 miljarder EUR. Onsdagen den 9 april 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 150 miljarder EUR och ersattes med en ny på 130 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,3 miljarder EUR (jämfört med 0,6 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 19,9 miljarder EUR till 174,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 209.697 −38
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 136.169 −508
2.1 Fordringar på IMF 8.764 68
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 127.405 −576
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 41.747 10.089
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 14.904 145
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 14.904 145
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 424.987 −19.579
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 131.649 −19.771
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 293.110 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 195 193
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 33 −1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 35.171 989
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 109.597 −15
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 38.614 0
9 Övriga tillgångar 350.896 −656
Summa tillgångar 1.361.782 −9.573
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 662.330 −231
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 175.545 −20.080
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 174.879 −19.867
2.2 Inlåningsfacilitet 321 −270
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 345 57
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 213 4
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 75.126 −1.218
5.1 Offentliga sektorn 67.613 −1.220
5.2 Övriga skulder 7.513 2
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 57.408 9.388
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 797 −419
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 18.495 516
8.1 Inlåning och övriga skulder 18.495 516
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.148 0
10 Övriga skulder 139.074 2.466
11 Värderegleringskonton 156.231 0
12 Eget kapital 71.415 1
Summa skulder 1.361.782 −9.573