SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 11. april 2008

15. april 2008

Indledende bemærkninger

De særlige omstændigheder, der forhindrede en af centralbankerne i Eurosystemet i at udarbejde sin balance pr. 7. marts, 14. marts, 21. marts, 28. marts og 4. april 2008, har også forhindret udarbejdelsen af en balance pr. 11. april 2008. Derfor afspejler Eurosystemets konsoliderede balance i denne uge de senest tilgængelige balanceoplysninger fra denne centralbank, dvs. dens balance pr. 29. februar 2008.

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 11. april 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 38 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 9,5 mia. euro til 153,5 mia. euro som følge af en likviditetstilførende operation i amerikanske dollar, der blev afviklet 10. april 2008 (Eurosystemet gennemførte denne operation i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Federal Reserve), og kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) forblev praktisk taget uændrede og udgjorde 109,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,2 mia. euro til 662,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 1,2 mia. euro til 67,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 19,4 mia. euro til 424,3 mia. euro. Onsdag den 9. april 2008 udløb en primær markedsoperation på 150 mia. euro, og en ny på 130 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,3 mia. euro (mod 0,6 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 19,9 mia. euro til 174,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 209.697 −38
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 136.169 −508
2.1 Tilgodehavender hos IMF 8.764 68
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 127.405 −576
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 41.747 10.089
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 14.904 145
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 14.904 145
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 424.987 −19.579
5.1 Primære markedsoperationer 131.649 −19.771
5.2 Langfristede markedsoperationer 293.110 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 195 193
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 33 −1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 35.171 989
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 109.597 −15
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 38.614 0
9 Andre aktiver 350.896 −656
Aktiver i alt 1.361.782 −9.573
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 662.330 −231
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 175.545 −20.080
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 174.879 −19.867
2.2 Indlånsfacilitet 321 −270
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 345 57
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 213 4
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 75.126 −1.218
5.1 Offentlig forvaltning og service 67.613 −1.220
5.2 Andre forpligtelser 7.513 2
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 57.408 9.388
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 797 −419
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 18.495 516
8.1 Indlån og andre forpligtelser 18.495 516
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.148 0
10 Andre forpligtelser 139.074 2.466
11 Revalueringskonti 156.231 0
12 Kapital og reserver 71.415 1
Passiver i alt 1.361.782 −9.573