Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 11 kwietnia 2008 r.

15 kwietnia 2008 r.

Uwagi wstępne

Wyjątkowa sytuacja w jednym z banków centralnych Eurosystemu, która uniemożliwiła temu bankowi przedstawienie bilansu na dzień 7 marca, 14 marca, 21 marca, 28 marca i 4 kwietnia 2008 r., utrzymała się, nie pozwalając na dostarczenie bilansu na dzień 11 kwietnia 2008 r. Z tego powodu niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu uwzględnia ostatnie dostępne dane bilansowe dostarczone przez ten bank, tj. sprawozdanie finansowe na dzień 29 lutego 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 11 kwietnia 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 38 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 9,5 mld euro do poziomu 153,5 mld euro w wyniku operacji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich, której rozliczenie nastąpiło 10 kwietnia 2008 r. (operacja przeprowadzona przez Eurosystem w związku z przejściową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a Systemem Rezerwy Federalnej), oraz w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) pozostały na praktycznie niezmienionym poziomie 109,6 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,2 mld euro do poziomu 662,3 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) spadły o 1,2 mld euro do poziomu 67,6 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 19,4 mld euro do poziomu 424,3 mld euro. W środę, 9 kwietnia 2008 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 150 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 130 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld euro (w porównaniu z bliskim zera wykorzystaniem w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,3 mld euro (w porównaniu z 0,6 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 19,9 mld euro do poziomu 174,9 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 209.697 −38
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 136.169 −508
2.1 Należności od MFW 8.764 68
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 127.405 −576
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 41.747 10.089
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 14.904 145
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 14.904 145
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 424.987 −19.579
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 131.649 −19.771
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 293.110 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 195 193
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 33 −1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 35.171 989
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 109.597 −15
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 38.614 0
9 Pozostałe aktywa 350.896 −656
Aktywa razem 1.361.782 −9.573
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 662.330 −231
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 175.545 −20.080
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 174.879 −19.867
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 321 −270
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 345 57
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 213 4
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 75.126 −1.218
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 67.613 −1.220
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.513 2
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 57.408 9.388
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 797 −419
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 18.495 516
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 18.495 516
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.148 0
10 Pozostałe zobowiązania 139.074 2.466
11 Różnice z aktualizacji wyceny 156.231 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.415 1
Pasywa razem 1.361.782 −9.573
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami