Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 11 април 2008 г.

15 април 2008 г.

Встъпителни бележки

Извънредните обстоятелства в една централна банка от Евросистемата, които ѝ попречиха да представи баланс на 7 март, 14 март, 21 март, 28 март и 4 април 2008 г., попречиха на представянето на баланс и на 11 април 2008 г. Поради това консолидираният финансов отчет на Евросистемата за тази седмица отразява последната налична информация от баланс, представен от тази централна банка от Евросистемата, а именно от 29 февруари 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 38 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 11 април 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението между централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 9,5 млрд. евро до 153,5 млрд. евро в резултат на договорена на 10 април 2008 г. операция в щатски долари по предоставяне на ликвидност (осъществена от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Системата на Федералния резерв) и извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), остават почти непроменени - 109,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. I от пасивите) намаляват с 0,2 млрд. евро до 662,3 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.I от пасивите) отбелязват намаление с 1,2 млрд. евро до 67,6 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 19,4 млрд. евро до 424,3 млрд. евро. На 9 април 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 150 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 130 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,3 млрд. евро (при 0,6 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 19,9 млрд. евро до 174,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 209 697 −38
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 136 169 −508
2.1 Вземания от МВФ 8 764 68
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 127 405 −576
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 41 747 10 089
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 14 904 145
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 904 145
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 424 987 −19 579
5.1 Основни операции по рефинансиране 131 649 −19 771
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 293 110 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 195 193
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 33 −1
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 35 171 989
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 109 597 −15
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 38 614 0
9 Други активи 350 896 −656
Общо активи 1 361 782 −9 573
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 662 330 −231
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 175 545 −20 080
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 174 879 −19 867
2.2 Депозитно улеснение 321 −270
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 345 57
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 213 4
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 75 126 −1 218
5.1 Сектор „Държавно управление“ 67 613 −1 220
5.2 Други задължения 7 513 2
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 57 408 9 388
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 797 −419
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 18 495 516
8.1 Депозити, салда и други задължения 18 495 516
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 148 0
10 Други задължения 139 074 2 466
11 Сметки за преоценка 156 231 0
12 Капитал и резерви 71 415 1
Общо пасиви 1 361 782 −9 573