Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 11. aprila 2008

15. april 2008

Uvodne opombe

Izjemne okoliščine v eni od centralnih bank Eurosistema, zaradi katerih ta ni uspela pripraviti bilance stanja na dan 7., 14., 21. in 28. marca ter 4. aprila 2008, so preprečile pripravo bilance stanja tudi na dan 11. aprila 2008. Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema tako tudi ta teden vsebuje najnovejše razpoložljive bilančne informacije te centralne banke Eurosistema, predstavljene v njenem računovodskem izkazu na dan 29. februarja 2008.

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 11. aprila 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 38 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacije povečevanja likvidnosti v USD, ki je bila poravnana 10. aprila 2008 (operacija, ki jo je izvedel Eurosistem v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med ECB in ameriško centralno banko Federal Reserve System), povečalo za 9,5 milijarde EUR na 153,5 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) je ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 109,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,2 milijarde EUR na 662,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 1,2 milijarde EUR na 67,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 19,4 milijarde EUR na 424,3 milijarde EUR. V sredo, 9. aprila 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 150 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 130 milijard EUR.

Zadolževanje preko odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašalo 0,2 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 0,3 milijarde EUR (v primerjavi z 0,6 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 19,9 milijarde EUR na 174,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 209.697 −38
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 136.169 −508
2.1 Terjatve do MDS 8.764 68
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 127.405 −576
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 41.747 10.089
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 14.904 145
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.904 145
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 424.987 −19.579
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 131.649 −19.771
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 293.110 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 195 193
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 33 −1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 35.171 989
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 109.597 −15
8 Dolg širše države v EUR 38.614 0
9 Druga sredstva 350.896 −656
Skupaj sredstva 1.361.782 −9.573
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 662.330 −231
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 175.545 −20.080
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 174.879 −19.867
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 321 −270
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 345 57
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 213 4
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 75.126 −1.218
5.1 Širša država 67.613 −1.220
5.2 Druge obveznosti 7.513 2
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 57.408 9.388
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 797 −419
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 18.495 516
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 18.495 516
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.148 0
10 Druge obveznosti 139.074 2.466
11 Računi prevrednotenja 156.231 0
12 Kapital in rezerve 71.415 1
Skupaj obveznosti 1.361.782 −9.573
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije