Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 11 april 2008

15 april 2008

Ter inleiding

De uitzonderlijke omstandigheden bij een centrale bank van het Eurosysteem, ten gevolge waarvan deze centrale bank haar balans per 7 maart, 14 maart, 21 maart, 28 maart en 4 april 2008 niet kon produceren, hebben eveneens de productie van een balans per 11 april 2008 verhinderd. Daarom zijn in de geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem van deze week de laatst beschikbare balansgegevens van de betrokken centrale bank van het Eurosysteem opgenomen, namelijk die van haar financiële overzicht per 29 februari 2008.

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 11 april 2008 was de daling van EUR 38 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 9,5 miljard naar EUR 153,5 miljard ten gevolge van een in Amerikaanse dollars luidende liquiditeitsverschaffende transactie die op 10 april 2008 werd verrekend (en die door het Eurosysteem werd uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en het Federal Reserve System) en ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) bleven vrijwel onveranderd op EUR 109,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,2 miljard naar EUR 662,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 1,2 miljard naar EUR 67,6 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 19,4 miljard naar EUR 424,3 miljard. Op woensdag 9 april 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 150 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 130 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 0,6 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 19,9 miljard naar EUR 174,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 209.697 −38
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 136.169 −508
2.1 Vorderingen op het IMF 8.764 68
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 127.405 −576
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 41.747 10.089
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 14.904 145
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 14.904 145
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 424.987 −19.579
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 131.649 −19.771
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 293.110 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 195 193
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 33 −1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 35.171 989
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 109.597 −15
8 Overheidsschuld, luidende in euro 38.614 0
9 Overige activa 350.896 −656
Totaal activa 1.361.782 −9.573
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 662.330 −231
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 175.545 −20.080
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 174.879 −19.867
2.2 Depositofaciliteit 321 −270
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 345 57
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 213 4
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 75.126 −1.218
5.1 Overheid 67.613 −1.220
5.2 Overige verplichtingen 7.513 2
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 57.408 9.388
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 797 −419
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 18.495 516
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 18.495 516
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.148 0
10 Overige passiva 139.074 2.466
11 Herwaarderingsrekeningen 156.231 0
12 Kapitaal en reserves 71.415 1
Totaal passiva 1.361.782 −9.573
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media