Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 11ης Απριλίου 2008

15 Απριλίου 2008

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Τα έκτακτα γεγονότα που σημειώθηκαν σε μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος την εμπόδισαν να καταρτίσει τη λογιστική κατάσταση της 11ης Απριλίου, όπως είχε συμβεί και με τη λογιστική κατάσταση της 7ης Μαρτίου, της 14ης Μαρτίου, της 21ης Μαρτίου, της 28ης Μαρτίου 2008 και της 4ης Απριλίου 2008. Κατά συνέπεια, η ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος αυτής της εβδομάδας περιέχει τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία λογιστικής κατάστασης από την εν λόγω κεντρική τράπεζα, δηλαδή τα στοιχεία της 29ης Φεβρουαρίου 2008.

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 11 Απριλίου 2008, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 38 εκατ. ευρώ αντανακλούσε την πώληση χρυσού από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό (Central Bank Gold Agreement) που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Σεπτεμβρίου 2004).

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 9,5 δισεκ. ευρώ σε 153,5 δισεκ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε μια πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, η οποία διακανονίστηκε στις 10 Απριλίου 2008 (πράξη που διενεργήθηκε από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο προσωρινής συμφωνίας αμοιβαίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) μεταξύ της ΕΚΤ και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ), και σε συναλλαγές πελατών και χαρτοφυλακίου.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητοι σε 109,6 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 0,2 δισεκ. ευρώ σε 662,3 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 1,2 δισεκ. ευρώ σε 67,6 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 19,4 δισεκ. ευρώ σε 424,3 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 9 Απριλίου 2008 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 150 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 130 δισεκ. ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,2 δισεκ. ευρώ (έναντι σχεδόν μηδενικού ποσού την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 0,3 δισεκ. ευρώ (έναντι 0,6 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 19,9 δισεκ. ευρώ σε 174,9 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 209.697 −38
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 136.169 −508
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 8.764 68
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 127.405 −576
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 41.747 10.089
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 14.904 145
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 14.904 145
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 424.987 −19.579
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 131.649 −19.771
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 293.110 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 195 193
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 33 −1
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 35.171 989
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 109.597 −15
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 38.614 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 350.896 −656
Σύνολο ενεργητικού 1.361.782 −9.573
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 662.330 −231
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 175.545 −20.080
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 174.879 −19.867
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 321 −270
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 345 57
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 213 4
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 75.126 −1.218
5.1 Γενική κυβέρνηση 67.613 −1.220
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.513 2
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 57.408 9.388
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 797 −419
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 18.495 516
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 18.495 516
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.148 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 139.074 2.466
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 156.231 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 71.415 1
Σύνολο παθητικού 1.361.782 −9.573
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου