Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 11. aprīlī

2008. gada 15. aprīlī

Ievada piezīmes

Ārkārtējie apstākļi, kas neļāva vienai Eurosistēmas centrālajai bankai sagatavot bilanci 2008. gada 7. martā, 14. martā, 21. martā, 28. martā un 4. aprīlī, neļāva šai centrālajai bankai sagatavot bilanci arī 2008. gada 11. aprīlī. Tāpēc šīs nedēļas Eurosistēmas konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļoti jaunākie pieejamie bilances dati, ko sniegusi minētā Eurosistēmas centrālā banka – šīs bankas finanšu pārskats 2008. gada 29. februārī.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 11. aprīlī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 38 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) pieauga par 9.5 mljrd. euro (līdz 153.5 mljrd. euro) Eurosistēmas veiktās likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros, par kuru norēķins tika veikts 2008. gada 10. aprīlī (Eurosistēma veica operāciju saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Federālo rezervju sistēmu), un klientu un portfeļu darījumu rezultātā.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms faktiski nemainījās (109.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 662.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.2 mljrd. euro (līdz 67.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 19.4 mljrd. euro (līdz 424.3 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 9. aprīlī galvenajai refinansēšanas operācijai 150 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 130 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.6 mljrd. euro ).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 19.9 mljrd. euro (līdz 174.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 209,697 −38
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 136,169 −508
2.1 SVF debitoru parādi 8,764 68
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 127,405 −576
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 41,747 10,089
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,904 145
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14,904 145
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 424,987 −19,579
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 131,649 −19,771
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 293,110 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 195 193
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 33 −1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 35,171 989
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 109,597 −15
8 Valdības parāds euro 38,614 0
9 Pārējie aktīvi 350,896 −656
Kopā aktīvi 1,361,782 −9,573
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 662,330 −231
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 175,545 −20,080
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 174,879 −19,867
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 321 −270
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 345 57
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 213 4
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 75,126 −1,218
5.1 Saistības pret valdību 67,613 −1,220
5.2 Pārējās saistības 7,513 2
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 57,408 9,388
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 797 −419
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,495 516
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 18,495 516
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,148 0
10 Pārējās saistības 139,074 2,466
11 Pārvērtēšanas konti 156,231 0
12 Kapitāls un rezerves 71,415 1
Kopā pasīvi 1,361,782 −9,573