European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Ofte stillede spørgsmål om den digitale euro

Spørgsmål 1. Er det tanken, at en digital euro skal erstatte kontanter?

Nej, en digital euro ville blive et supplement til kontanter og ikke erstatte dem. Der vil fortsat være kontanter til rådighed i euroområdet. En digital euro ville være til rådighed sideløbende med kontanter og være et svar på forbrugernes stigende efterspørgsel efter hurtige og sikre digitale betalinger.

Spørgsmål 2. Hvilke konsekvenser ville en digital euroudstedelse have for banksektoren?

En digital euro bør ikke få negative konsekvenser for den finansielle sektor. Derfor vil vi sikre, at den opfylder følgende krav: i) en digital euro bør hovedsagelig anvendes som betalingsmiddel og ikke blive et instrument til finansielle investeringer og ii) formidlere, som er underlagt tilsyn, bør inddrages i håndteringen af en digital euro.

Spørgsmål 3. Hvorfor ville en digital euro være bedre end stablecoins og kryptoaktiver?

En digital euro ville være centralbankpenge. Det vil sige, at den – fordi der ville være en centralbank, som står bag den, og den er udformet til at opfylde borgernes behov – ville være risikofri og respektere privatlivets fred og databeskyttelse. Centralbanker har mandat til at fastholde penges værdi, uanset om de er fysiske eller digitale.

Stabiliteten og pålideligheden af stablecoins afhænger i sidste instans af, om udstederen er i stand til at leve op til sit løfte om at fastholde deres værdi over tid. Private udstedere kan også anvende personoplysninger i kommercielt øjemed.

Der er ingen identificerbar enhed, som er ansvarlig for kryptoaktiver, hvilket indebærer, at krav ikke kan fyldestgøres.

Spørgsmål 4. Vil en digital euro blive baseret på distributed ledger-teknologi (DLT) som fx blockchain?

Eurosystemet eksperimenterer med forskellige tilgange og teknologier til at gøre en digital euro tilgængelig. Dette omfatter både centraliserede og decentrale løsninger såsom DLT. Der er dog endnu ikke truffet nogen afgørelse.

Spørgsmål 5. Ville en digital euro være en alternativ valuta i Eurosystemet?

Nej – en digital euro ville blot være en anden måde at foretage betalinger i euro – vores fælles valuta – på i Europa. Den ville være konvertibel én til én med eurosedler. En digital euro ville være et svar på borgernes og virksomhedernes stigende præference for digitale betalinger.

Spørgsmål 6. Hvorfor skulle forbrugerne ønske at bruge en digital euro?

En digital euro ville være et digitalt betalingsmiddel, der er lige så sikkert, let at bruge og lige så billigt, som kontanter er i dag. Den ville være uden omkostninger for folk, som bruger den til at dække basale betalingsbehov og kunne anvendes overalt inden for euroområdet.

I en verden, hvor borgerne foretager flere og flere elektroniske betalinger, og hvor det digitale betalingsmarked fortsætter med at vokse, ville en digital euro give alle – husholdninger, små virksomheder og store selskaber – endnu en valgmulighed for at foretage betalinger med centralbankpenge.

For betalingsmodtagere, som fx handlende og små virksomheder, ville en digital euro være endnu en måde, hvorpå de kunne modtage betalinger fra deres kunder.

En digital euro kunne også tilbyde avancerede funktioner, fx automatiske betalingsfunktioner eller ved at bruge en eller anden form for digital identitet.

Spørgsmål 7. Hvad nu, hvis en centralbank uden for euroområdet udsteder en digital valuta, inden Eurosystemet gør det?

Alle større centralbanker er i færd med at undersøge muligheden for en centralbankudstedt digital valuta, men der er ikke tale om hverken et kapløb eller en konkurrence. På G20-niveau er der en fælles forståelse af, at et samarbejde er nødvendigt, når det drejer sig om den internationale brug af digitale centralbankvalutaer.

Grundighed og sikkerhed er desuden vigtigere end hastighed. Vi har brug for et system, som alle kan bruge, og som er stabilt fra dag et. En digital euro kræver en vis infrastruktur fra både involverede centralbanker og formidlere under tilsyn.

Eurosystemet samarbejder med andre centralbanker for at forstå konsekvenserne af at udstede en digital valuta for de pågældende – forskellige – økonomier. Vi drager nytte af dette samarbejde ved at dele vores tanker og erfaringer hver især.

Vi er ved at undersøge muligheden for en digital euro for at imødekomme borgernes behov, og det er hensigten, at vi baserer os på europæiske betalingsløsninger af autonomi- og suverænitetshensyn.

Spørgsmål 8. Hvad er tidsplanen for indførelse af en digital euro?

Inden vi træffer beslutning om, hvorvidt der skal udstedes en digital euro, er det nødvendigt, at vi træffer beslutning om dens potentielle udformning og afprøver, om den lever op til slutbrugernes behov. Det bliver nødvendigt at tage en række skridt, inden vi kan indføre en digital euro.

Efter de test, som ECB og de nationale centralbanker i euroområdet har arbejdet med, indledte vi i juli 2021 undersøgelsesfasen i projektet om en digital euro. Denne fase tager sigte på at identificere den optimale udformning af en digital euro og sikre, at den opfylder brugernes behov. Vi vil også analysere, hvordan finansielle formidlere kan levere front-end-tjenester, som bygger på en digital euro.

Dette arbejde vil være færdigt i oktober 2023.

Styrelsesrådet beslutter derefter, om projektet skal gå ind i næste fase, hvor udviklingen af integrerede tjenester vil finde sted. I denne fase vil der også blive udført test og eventuelt forsøg med en digital euro under virkelige forhold. Denne fase kan tage ca. tre år.

Vi giver dette spørgsmål prioritet, men vi bliver samtidig nødt til at tage den nødvendige tid til at gøre det rigtigt. Effekten af en digital euro skal analyseres grundigt, inden der træffes en beslutning.

Spørgsmål 9. Hvorfor har ECB foreslået et loft over "gruppe 1"-indskud? Hvor lav bør renten på "gruppe 2"-indskud være?

Vi er ved at undersøge de mulige risici i tilknytning til den finansielle stabilitet og den pengepolitiske transmission, som indførelsen af en digital euro kunne medføre.

Hvis der indføres en digital euro, ville den blive endnu en betalingsmulighed snarere end en form for finansiel investering. Eurosystemet er i færd med at vurdere mulige funktionelle udformninger, som vil forhindre folk i at holde store beløb i digitale euro som en risikofri investering eller i at flytte midler væk fra bankindskud til en digital euro. Sideløbende med muligheden for at fastsætte en direkte begrænsning for beholdningerne kunne en anden mulighed være en differentieret forrentning.

Hvis beholdninger af digitale euro bliver forrentet, skal forrentningen af den enkeltes beholdninger til brug ved basale detailbetalinger (dvs. "gruppe 1") være nul eller positiv og derfor aldrig lavere, end det er tilfældet for kontanter. Forrentningen af "gruppe 2"-beholdninger bør være på et bestemt niveau, som er lavere end niveauet for aktiver, som anses for sikre, for at undgå, at en digital euro bliver en form for investering, idet centralbankpenge er det aktiv, der bedst kombinerer sikkerhed og stabilitet.

Vi har ikke truffet nogen form for afgørelse om differentieret forrentning eller en mulig tærskelværdi, og det kan være, at vi overvejer andre muligheder, efterhånden som vi fortsætter vores analyse.

Spørgsmål 10. Hvilke data forventer I at behandle ved betalinger med digitale euro? Får I mulighed for at spore folks betalingsadfærd og dele oplysningerne med offentlige myndigheder eller andre offentlige institutioner?

Eurosystemet har ingen interesse i at indsamle betalingsdata fra de enkelte brugere, spore betalingsadfærd eller i at dele disse data med offentlige myndigheder eller andre offentlige institutioner.

En digital euro ville give folk mulighed for at foretage betalinger uden at dele deres data med tredjeparter, ud over dem, som kræves for at forhindre ulovlige aktiviteter

For at betalinger kan forblive private, er det nødvendigt at forskellige typer af data beskyttes: brugerens identitet, data vedrørende den enkelte betaling (fx beløbet) og metadata i tilknytning til transaktionen (fx IP-adressen, der anvendes til transaktionen).

Brugerne vil sandsynligvis blive nødt til at identificere sig, når de første gang får adgang til tjenesteydelser i tilknytning til den digitale euro, men forskellige grader af beskyttelse af privatlivets fred kan stadig bibeholdes for deres betalinger.

En høj grad af beskyttelse af privatlivets fred kan også understøttes på andre måder. Brugernes identitet kan fx holdes adskilt fra betalingsdataene, idet der dog gives mulighed for, at finansielle efterretningsenheder kan få adgang til disse oplysninger inden for en veldefineret retlig ramme med henblik på at identificere betaler og betalingsmodtager, hvis der er mistanke om kriminel aktivitet.

Spørgsmål 11. ECB har udpeget eksterne virksomheder til at udvikle prototyper for potentielle brugergrænseflader. Hvad er formålet med det?

Udvikling af en prototype er læring i et forsøgsmiljø – en "laboratorieøvelse". Vi afprøver, i hvilket omfang Eurosystemets back-end-funktioner (den afviklingsinfrastruktur, der virker i baggrunden for at registrere overførsler samt positioner i digitale euro) kan integreres smidigt med eksisterende front-end-betalingsløsninger, der er tilgængelige for offentligheden. Vi har fokus på integration på fem konkrete anvendelsesområder: peer-to-peer-onlinebetalinger, peer-to-peer-offlinebetalinger, betalinger på salgsstedet (fx i butikker, iværksat af betaleren), betalinger på salgsstedet iværksat af betalingsmodtageren, samt e-handelsbetalinger. Prototypeøvelsen omfatter ikke behandling af virkelige betalinger (der er ikke udstedt en digital euro, så vi anvender blot simulationer). Det er ikke tanken, at den prototype, der kommer ud af disse forsøg, skal være kernen i et produktionssystem i sidste ende.

Spørgsmål 12. Hvordan har ECB udvalgt de virksomheder, der deltager i prototypeforsøget?

ECB iværksatte en offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelse vedrørende deltagelse i prototypeforsøget. Alt i alt ansøgte 54 virksomheder, hvoraf fem blev udvalgt. Vi benyttede fire afgørende kapaciteter og 28 specifikke kapaciteter (der var defineret på forhånd og offentliggjort på ECB's websted) til at vurdere ansøgernes egnethed med hensyn til de fem anvendelsesområder. Tanken med udvælgelsesprocessen var at finde frem til en gruppe virksomheder, der dækkede alle typer markedsaktører (formidlere, betalingsbehandlere og detailhandlende). Virksomhederne deltog i udvælgelsesprocessen for egen regning. Omfanget af interessen i at deltage i prototypeforsøget viser, at private virksomheder ser den digitale euro som en væsentlig udvikling, som de gerne vil bidrage til (fx for at styrke deres omdømme), også selv om de ikke tjener noget ved det.

Spørgsmål 13. Bliver resultaterne af prototypeforsøget offentliggjort?

Behovet for gennemsigtighed for at sikre lige konkurrencevilkår fremgik af den oprindelige indkaldelse af interessetilkendegivelse. ECB besluttede at gå videre end det, som EU-reglerne foreskriver om ulønnede kontrakter, og sørgede for større gennemsigtighed end nødvendigt. Ansøgerne blev gjort opmærksom på, at alle oplysninger ville blive delt. Under udviklingsfasen i 4. kvartal 2022 vil ECB efter behov afklare tekniske spørgsmål i forhold til leverandørerne af front-end-prototyperne og afstemme integrationsforventningerne med de pågældende leverandører (dvs. bud på, hvordan grænsefladen mellem front-end- og back-end-elementerne kunne se ud i prototypeforsøget). Resultaterne af prototypeforsøget offentliggøres i 1. kvartal 2023 sammen med tekniske oplysninger, der underbygger resultaterne.

Spørgsmål 14. Hvordan sikrer ECB beskyttelse af brugeroplysninger?

Prototypeforsøget bygger udelukkende på simulerede transaktioner. Der anvendes ingen individuelle eller aggregerede oplysninger om faktiske betalinger. Sådanne oplysninger udveksles heller ikke med leverandørerne af front-end-prototyper og deltagerne i forsøgene og afprøvningerne. De oplysninger, der kræves til laboratorieøvelsen, genereres udelukkende til brug i forsøgene. ECB vil til enhver tid sikre den højest mulige databeskyttelse.