European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Kysyttyä digitaalisesta eurosta

1. Korvaisiko digitaalinen euro käteisrahan?

Digitaalinen euro ei tulisi käteisrahan tilalle vaan sen rinnalle. Käteinen ei katoaisi euroalueelta mihinkään. Digitaalinen euro olisi turvallinen ja nopea tapa maksaa sähköisesti, ja se toisi tarjolle uusia maksutapoja.

2. Miten digitaalisen euron liikkeeseenlasku vaikuttaisi pankkisektoriin?

Kielteisten vaikutusten välttämiseksi olisi tärkeää, että 1) digitaalista euroa käytettäisiin pääasiassa maksamiseen eikä se muodostuisi sijoituskohteeksi ja 2) digitaalista euroa käsittelevät välittäjät olisivat viranomaisten valvonnassa.

3. Mikä tekee digitaalisesta eurosta paremman vaihtoehdon kuin kryptovarat tai ns. stablecoin-valuutat?

Digitaalinen euro olisi keskuspankkirahaa eli sen taustalla toimisi keskuspankki. Digitaalinen euro suunniteltaisiin kansalaisten tarpeisiin: se olisi riskitön, ja käyttäjien yksityisyys ja henkilötiedot suojattaisiin. Keskuspankkien tehtävänä on rahan arvon säilyttäminen – niin sen fyysisissä kuin sen sähköisissäkin muodoissa.

Stablecoin-valuuttojen vakaus ja luotettavuus ovat viime kädessä kiinni niiden liikkeeseenlaskijan uskottavuudesta ja siitä, voidaanko se saattaa vastuuseen, jos valuutta menettää arvonsa ajan mittaan. Yksityiset liikkeeseenlaskijat saattavat sitä paitsi käyttää henkilötietoja kaupallisiin tarkoituksiin.

Kryptovarojen taustalla ei edes ole toimijaa, jolta voitaisiin vaatia korvauksia ongelmatilanteissa.

4. Käytetäänkö digitaalisen euron suunnittelussa lohkoketjuteknologian tyyppistä hajautettua tilikirjatekniikkaa?

Eurojärjestelmä testaa erilaisia menetelmiä ja tekniikoita, joissa on mukana niin keskitettyjä kuin hajautettujakin ratkaisuja. Mitään päätöksiä ei ole kuitenkaan vielä tehty.

5. Olisiko digitaalinen euro vaihtoehtoinen valuutta eurojärjestelmässä?

Ei, Euroopan yhteinen raha eli euro on aina euro, digitaalisenakin. Digitaaliset eurot voisi halutessaan vaihtaa seteleihin. Digitaalinen euro palvelisi niitä ihmisiä ja yrityksiä, jotka haluavat hoitaa maksunsa sähköisesti.

6. Miksi kuluttajat haluaisivat käyttää digitaalista euroa?

Digitaalisen euron myötä ihmiset saavat käyttöönsä sähköisen maksuvälineen, jolla maksaminen on yhtä turvallista, helppoa ja edullista kuin käteisellä. Digitaalisilla euroilla voisi maksaa ilmaiseksi koko euroalueella.

Sähköinen maksaminen yleistyy maailmalla, ja digitaalisen maksamisen markkinat kasvavat jatkuvasti. Digitaalinen euro tarjoaisi kotitalouksille ja niin suurille kuin pienillekin yrityksille uuden vaihtoehdon: ne voisivat suorittaa ja vastaanottaa maksuja keskuspankkirahassa.

Digitaalinen euro voisi mahdollistaa myös esimerkiksi sähköisen tunnistamisen ja maksujen osittaisen automatisoinnin.

7. Mitä jos jokin euroalueen ulkopuolinen keskuspankki ehtisi laskea digitaalisen rahan liikkeeseen ennen eurojärjestelmää?

Kaikki suuret keskuspankit selvittävät mahdollisuutta laskea liikkeeseen digitaalista keskuspankkirahaa, mutta ne eivät kilpaile keskenään. G20-maat ovat sopineet tekevänsä yhteistyötä digitaalisen keskuspankkirahan kansainvälistä käyttöä koskevissa kysymyksissä.

Digitaalisen euron suunnittelussa ei kiirehditä, sillä huolellisuus ja turvallisuus ovat valttia. Jos digitaalinen euro otetaan käyttöön, sen pitää olla heti kaikkien kannalta toimiva ja vakaa. Keskuspankeilla ja viranomaisten valvomilla välittäjillä on oltava valmiina sen pohjaksi tarvittavat rakenteet.

Eurojärjestelmä ja muut keskuspankit selvittävät yhteistyössä, millaisia vaikutuksia digitaalisen rahan liikkeeseenlaskulla voi olla eri talouksissa. Haluamme oppia toistemme ideoista ja kokemuksista.

Digitaalinen euro antaisi meille mahdollisuuden vastata ihmisten tarpeisiin omilla eurooppalaisilla maksuratkaisuilla, jotka tukisivat maanosamme riippumattomuutta ja omavaraisuutta.

8. Milloin digitaalinen euro voitaisiin ottaa käyttöön?

Ennen kuin digitaalisen euron liikkeeseenlaskusta tehdään päätöksiä suuntaan tai toiseen, on valittava mahdollinen toteutustapa ja testattava, vastaako se loppukäyttäjien tarpeita. Digitaalisen euron käyttöönotto edellyttäisi monenlaisia toimenpiteitä.

EKP:n ja euroalueen kansallisten keskuspankkien tekemän esiselvitystyön jälkeen heinäkuussa 2021 käynnistettiin digitaalista euroa koskevan hankkeen tutkimusvaihe. Sen tavoitteena on varmistaa, että digitaalinen euro suunnitellaan mahdollisimman hyvin ja että se vastaisi käyttäjien tarpeita. Tutkimusvaiheessa myös selvitetään, miten rahoituksenvälittäjät voisivat tarjota digitaaliseen euroon pohjautuvia käyttöliittymäpalveluja.

Työn on määrä valmistua lokakuussa 2023.

Sen jälkeen EKP:n neuvosto päättää, siirrytäänkö seuraavaan vaiheeseen eli kehittämään integroituja palveluja sekä testaamaan digitaalista euroa, myös käytännössä. Kehitys- ja testausvaihe kestäisi noin kolme vuotta.

Digitaalinen euro on tärkeä hanke, mutta siinä ei pidä hätiköidä. Mitään päätöksiä ei tehdä, ennen kuin digitaalisen euron vaikutukset on selvitetty huolellisesti.

9. Miksi ns. ensimmäisen portaan talletuksia halutaan rajoittaa? Millainen korko palvelisi parhaiten ns. toisella portaalla?

Pyrimme selvittämään, millaisia riskejä digitaalisen euron käyttöönotosta voisi aiheutua rahoitusvakaudelle ja voisivatko ne vaikeuttaa rahapolitiikan välittymistä.

Digitaalinen euro olisi uusi maksutapa, eikä sitä ole tarkoitettu sijoitusmuodoksi. Eurojärjestelmä selvittää, miten voidaan estää suurten rahasummien säilyttäminen digitaalisina euroina pankkitalletusten sijaan riskittömänä sijoitusmuotona. On mahdollista laittaa rajoituksia sille, miten paljon digitaalisia euroja saa pitää hallussaan. Toisena vaihtoehtona on maksaa digitaalisille euroille porrastettua korkoa.

Yksityishenkilöiden vähittäismaksuihin käyttämien varojen korko (ensimmäinen korkoporras) ei olisi koskaan negatiivinen, eli ne olisivat verrattavissa käteisrahaan. Muutoin digitaalisille euroille maksettaisiin alempaa korkoa kuin turvallisiksi katsotuille varoille, jolloin ne eivät olisi kannattava sijoitusmuoto. Keskuspankkiraha on varoista turvallisin ja vakain.

Porrastetuista koroista tai hallussapidon rajoittamisesta ei ole tehty päätöksiä, ja selvitysvaiheen edetessä voi löytyä parempiakin vaihtoehtoja.

10. Millaisia tietoja digitaalisella eurolla tehtävien maksujen yhteydessä käsiteltäisiin? Voitaisiinko niiden perusteella seurata maksukäyttäytymistä, ja voisivatko tiedot päätyä viranomaisille tai julkisille laitoksille?

Eurojärjestelmä ei kerää yksittäisten käyttäjien maksutietoja eikä toimita niitä eteenpäin.

Digitaalisella eurolla voisi maksaa ilman, että tiedot päätyisivät kolmansille osapuolille (paitsi tapauksissa, joissa se on tarpeen laittoman toiminnan estämiseksi).

Jotta maksaminen olisi jatkossakin jokaisen yksityisasia, on tärkeää suojata hyvin esimerkiksi käyttäjätiedot, yksittäisiä maksuja koskevat tiedot (esim. maksun suuruus) ja maksutapahtumiin liittyvät metatiedot (esim. käytetyn laitteen IP-osoite).

Käyttäjät joutuisivat todennäköisesti tunnistautumaan ottaessaan käyttöön digitaalisen euron palveluja, mutta maksutiedot tulisi voida suojata palveluntarjoajiltakin.

Yksityisyydensuojaa voitaisiin vahvistaa monin tavoin. Käyttäjätiedot voitaisiin pitää täysin maksutiedoista erillään, ja ainoastaan rahanpesun selvittelykeskuksilla olisi mahdollisuus päästä niihin käsiksi tilanteissa, joissa maksajan ja maksunsaajan henkilöllisyys olisi lain mukaan selvitettävä rikollisen toiminnan estämiseksi.

11. EKP on nimittänyt ulkoisia yrityksiä kehittämään mahdollisten käyttöliittymien prototyyppejä. Miksi näin on tehty?

Prototyypin kehittäminen on oppimista ja tutkimista, joka tapahtuu koeympäristössä – tutkimusvaihetta voi ajatella eräänlaisena testilaboratoriona. Testaamme, kuinka saumattomasti eurojärjestelmän maksujen selvitysinfrastruktuuri (jonka avulla kirjataan tilisiirrot ja digitaalisen euron positiot) voidaan yhdistää nykyisin käytössä oleviin maksuratkaisuihin. Testattavana on viisi eri maksutapaa: vertaismaksut verkossa, muut vertaismaksut, maksajan käynnistämät maksut myyntipaikassa (esim. kaupassa), maksunsaajan käynnistämät maksut myyntipaikassa ja verkkokauppamaksut. Koska digitaalista euroa ei ole vielä laskettu liikkeeseen, prototyypin testausvaiheessa ei käsitellä todellisia maksuja vaan tehdään ainoastaan simulaatioita. Lopullista järjestelmää ei ole tarkoitus rakentaa kokeilujen tuloksena syntyvän prototyypin varaan.

12. Miten EKP valitsi prototyypin testaamiseen osallistuvat yritykset?

EKP julkaisi prototyypin testausta koskevan julkisen ilmoituksen (niin sanotun kiinnostuksenilmaisupyynnön). Siihen vastasi yhteensä 54 yritystä, joista valittiin viisi. Yritysten soveltuvuutta viiden yllä mainitun maksutavan testaamiseen arvioitiin neljällä pakollisella ja 28 valinnaisella kriteerillä, jotka määritettiin etukäteen ja julkaistiin EKP:n verkkosivuilla. Valintaprosessin tavoitteena oli koota yrityksistä otos, johon sisältyy kaikentyyppisiä markkinatoimijoita (rahoituksenvälittäjiä, maksujen käsittelijöitä ja vähittäiskauppoja). Yritykset osallistuivat valintaprosessiin omalla kustannuksellaan. Yritysten kiinnostus prototyypin tutkimusvaihetta kohtaan osoittaa niiden pitävän digitaalista euroa tärkeänä uudistuksena: ne haluavat osallistua digitaalisen euron kehitystyöhön (esim. saadakseen mainetta), vaikka eivät saisikaan siitä taloudellista hyötyä.

13. Milloin prototyyppitestauksen tulokset julkistetaan?

EKP:n julkaisemassa ilmoituksessa tähdennettiin avoimuutta tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi. EKP päätti soveltaa avoimuutta laajemmin kuin vastikkeettomia sopimuksia koskevissa EU-säännöksissä edellytetään. Hakijoille ilmoitettiin, että kaikki tiedot jaetaan. Kehitysvaiheessa vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä EKP toimittaa tarvittavat tekniset selvitykset prototyyppien toimittajille. Se myös varmistaa, että kaikilla on samat odotukset yhdistettävyydestä (eli siitä, millaisella käyttöliittymällä maksuratkaisujen ja taustajärjestelmän komponentit voidaan yhdistää prototyyppivaiheessa). Prototyyppitestauksen tulokset ja niihin liittyvät tekniset tiedot julkaistaan vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä.

14. Miten EKP aikoo varmistaa käyttäjien tietosuojan?

EKP aikoo koko ajan noudattaa tiukimpia mahdollisia tietosuojavaatimuksia. Prototyyppivaiheessa käytetään ainoastaan simuloituja maksutapahtumia. Todellisten maksujen tietoja (yksittäin tai yhdistettyinä) ei käytetä eikä luovuteta prototyyppien toimittajille tai testaukseen osallistujille. Testauksessa tarvittavat tiedot luodaan vain kokeiluja varten.