Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De werkgelegenheid en de strategische evaluatie

Om de prijzen stabiel te houden, passen we ons monetair beleid aan de economische situatie aan. De werkgelegenheid is niet alleen een belangrijk onderdeel van de economie, maar kan ook de ontwikkeling van de prijzen beïnvloeden. Bij onze beslissingen houden we daarom rekening met de werkgelegenheid, en we bekijken ook hoe onze beslissingen op hun beurt de werkgelegenheid beïnvloeden.

Waarom hebben we de werkgelegenheid bij onze strategische evaluatie betrokken?

Ons monetair beleid en de economie beïnvloeden elkaar

Het is onze taak de prijzen stabiel te houden. Dit houdt in dat we ervoor zorgen dat de inflatie (het tempo waarin het algehele prijspeil van goederen en diensten in de loop van de tijd verandert) laag blijft. Om dit goed te doen, moeten we de economie, en hoe ons monetair beleid zich daartoe verhoudt, nauwlettend in de gaten houden.

Voor een volledig beeld van de economie moeten we ook weten hoeveel mensen betaald werk hebben, wat voor werk dat is en hoeveel het betaalt. We houden kortom bij onze besluitvorming de werkgelegenheid goed in het oog, maar we kijken ook naar de effecten van onze besluiten op de werkgelegenheid.

Werkgelegenheid in een monetaire unie

We kijken naar de werkgelegenheid in het gehele eurogebied

Om een volledig beeld te krijgen van de werkgelegenheid in de monetaire unie moeten we kijken naar alle 19 landen van het eurogebied. Dat levert een zeer gevarieerd beeld op van allerlei groepen mensen: jongeren, maar ook ouderen, en mensen die veel of juist weinig onderwijs hebben genoten.

Voor sommige groepen is het lastiger om een baan te vinden dan voor andere. Vooral mensen die al geruime tijd zonder werk zitten en hun beroepsvaardigheden beginnen te verliezen, hebben het moeilijk. De situatie op de arbeidsmarkt is belangrijk, want die is essentieel voor een goed begrip van de toenemende maatschappelijke ongelijkheid in de afgelopen decennia en wat overheden daartegen kunnen doen.

Welke rol speelt de werkgelegenheid in ons monetair beleid?

Bij onze besluitvorming houden we rekening met de economie

We stemmen ons monetair beleid af op de toestand van de economie. De werkgelegenheid speelt daarbij een belangrijke rol. Als er meer vacatures dan werkzoekenden zijn, stijgen de prijzen sneller. Er is dan namelijk meer vraag naar goederen en diensten. Bovendien bieden bedrijven in zo'n situatie hogere lonen om medewerkers aan te trekken en aan de nieuwe vraag te voldoen. Een deel van deze extra kosten wordt aan de consument doorberekend. Wanneer veel mensen hun baan verliezen, gaat er in de economie minder geld om. Mensen kopen dan minder en de bestedingen gaan omlaag. In dit geval stijgen de prijzen minder snel.

Het gaat overigens niet alleen om het aantal werkenden. Ook de kwaliteit van het werk is van belang. Iemand met een vaste baan en een goed salaris geeft op een andere manier geld uit en spaart anders dan iemand met een onzekere, slecht betaalde baan.

Welke rol speelt het monetair beleid bij de werkgelegenheid?

Stabiele prijzen zijn goed voor de werkgelegenheid ...

Hoe gemakkelijk mensen een goede baan kunnen vinden en behouden is vooral een kwestie van nationaal beleid. Maar ook stabiele prijzen kunnen bijdragen aan banengroei. Zijn de prijzen stabiel, dan kunnen burgers en bedrijven beter plannen en investeren. Dit kan de economie ten goede komen. En in een welvarender economie nemen bedrijven meer personeel aan om in de toegenomen vraag naar goederen en diensten te voorzien.

... en vaak zijn onze monetairbeleidsbeslissingen dat ook

Het monetair beleid kan zelf ook stimulerend werken op de werkgelegenheid. Als het economisch tij bijvoorbeeld tegen zit, kan de inflatie dalen. We kunnen het monetair beleid dan zo aanpassen dat het voor huishoudens en bedrijven goedkoper wordt om te lenen en daarmee de bestedingen en de investeringen aanjagen. Dat helpt niet alleen om de inflatie te stabiliseren, maar ook om bestaande banen te behouden en nieuwe te creëren. De prijzen ‘op middellange termijn’ stabiel houden draagt bij aan volledige werkgelegenheid.

In hoeverre gaan we bij ons monetair beleid voortaan rekening houden met de werkgelegenheid?

Stabiele prijzen zijn goed voor de werkgelegenheid

Tijdens onze luistersessies lieten mensen in het eurogebied, en dan met name jongeren, ons weten bezorgd te zijn over de kwaliteit van werk en over hun kansen om werk te vinden. Het is natuurlijk de verantwoordelijkheid van overheden om de randvoorwaarden te scheppen waarbinnen burgers een goede, vaste baan kunnen vinden. Maar wij kunnen daaraan bijdragen door de prijzen stabiel te houden. Daarom houden we bij onze monetaire besluiten ook rekening met de werkgelegenheid.

MEER INFORMATIE
De werkgelegenheid en het monetair beleid in het eurogebied
STRATEGISCHE EVALUATIE
Op zoek naar meer informatie?