Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Monitorovanie sociálnych médií Európskou centrálnou bankou

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Európska centrálna banka (ECB) má záujem porozumieť diskusiám používateľov sociálnych médií o menovej politike a bankovom dohľade, ako aj o ďalších témach, ktoré sú pre ECB relevantné, s cieľom zohľadniť potreby širokej verejnosti vo svojej komunikácii. Na tento účel podobne ako ďalšie verejné inštitúcie analyzujeme aktivitu v sociálnych médiách súvisiacu s našimi úlohami a monitorujeme používanie našich kanálov sociálnych médií. Závery získané z tejto analýzy nám pomáhajú tvoriť komunikačnú stratégiu ECB.

Právny rámec ochrany údajov vzťahujúci sa na ECB

Všetky osobné údaje sa budú spracovávať v súlade s právnymi predpismi Európskej únie o ochrane údajov.

Kto zodpovedá za spracovanie osobných údajov?

Kontrolu nad spracovaním osobných údajov vykonáva ECB. Údaje z verejných sociálnych médií v našom mene a na základe našich pokynov spracúva a analyzuje externý poskytovateľ služieb.

Právny základ spracovania osobných údajov

Osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame na účely plnenia úloh ECB vo verejnom záujme. Zabezpečujeme, aby sa pri spracovaní osobných údajov uplatňovali adekvátne a špecifické ochranné mechanizmy, v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov. Túto otázku sme konzultovali s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov a zabezpečili sme súlad s prijatými odporúčaniami.

Pôvod a typ spracovávaných údajov

Externý poskytovateľ služieb zhromažďuje a analyzuje údaje z verejných príspevkov používateľov sociálnych médií na rôznych kanáloch sociálnych médií a sleduje rôzne online zdroje vrátane fór, blogov a internetových spravodajských médií. Externý poskytovateľ spracúva len verejne dostupné informácie.

Externý poskytovateľ spracúva v našom mene nasledujúce osobné údaje:

  • identifikačné údaje (meno, používateľské meno, identifikačné údaje používateľa a geografické údaje),
  • osobné údaje (vek, pohlavie a rodinný stav),
  • spotrebiteľské návyky,
  • koníčky a záujmy,
  • pracovné skúsenosti a vzdelanie,
  • obrázky a videá,
  • akékoľvek ďalšie informácie zverejnené na internetovej stránke, ktorá sa analyzuje, alebo na platforme tretej strany.

Externý poskytovateľ zhromažďuje uvedené osobné údaje, no analyzujeme len niektoré z nich. Hoci na účely tejto analýzy väčšinou používame súhrnné údaje, v niektorých prípadoch môžu byť zachytené aj výroky jednotlivcov a použité ako príklad pri opisovaní všeobecného postoja k ECB v sociálnych médiách. Zverejňovať však budeme len výroky jednotlivcov, ktorí príspevky o ECB zverejňujú v rámci výkonu svojho povolania alebo ako tzv. influenceri.

V súvislosti s témami, ktoré monitorujeme, sme zaviedli prísne obmedzenia. Na prístup k databáze externého poskytovateľa a jej používanie zo strany našich pracovníkov sa navyše vzťahujú jasné pokyny a pravidlá zachovania dôvernosti.

Kto má prístup k osobným údajom?

K osobným údajom majú prístup len poverení pracovníci ECB.

Ako dlho ECB uchováva osobné údaje?

Výkazy s osobnými údajmi sa budú evidovať najviac päť rokov a následne budú zničené/vymazané. Na základe pokynov od ECB externý poskytovateľ vymaže výsledky vyhľadávania po uplynutí šiestich mesiacov. Automatické zálohy budú zo serverov poskytovateľa tiež vymazané po šiestich mesiacoch.

Vaše práva

Poskytovatelia údajov majú právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu, obmedzenie ich spracovania a, za určitých podmienok, na ich vymazanie. Keďže s používateľmi sociálnych médií, ktorých údaje sa spracúvajú, priamo nekomunikujeme a v zásade ani nemáme prístup k ich kontaktným údajom, informovať ich jednotlivo by bolo nemožné, resp. spojené s neprimeraným úsilím. Používateľov sociálnych médií preto o ochrane osobných údajov informujeme prostredníctvom tohto vyhlásenia.

Uplatnenie práv

V prípade záujmu o uplatnenie svojich práv sa obráťte e-mailom na tím pre monitorovanie médií.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie a kontaktné údaje v súvislosti so spracovaním osobných údajov nájdete v pravidlách ochrany súkromia stanovených externým poskytovateľom ECB.

S ďalšími otázkami sa môžete obrátiť aj na úradníka ECB pre ochranu údajov.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

V súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov máte zároveň právo kedykoľvek sa obrátiť na Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Všetky stránky v tejto sekcii