Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Παρακολούθηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την ΕΚΤ

Δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) επιθυμεί να κατανοήσει πώς οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συζητούν θέματα νομισματικής πολιτικής και τραπεζικής εποπτείας, καθώς και άλλα θέματα που αφορούν την ΕΚΤ, προκειμένου να μπορούμε να λαμβάνουμε υπόψη τις ανάγκες του ευρύτερου κοινού στην επικοινωνία μας. Για τον σκοπό αυτόν, όπως και άλλα δημόσια θεσμικά όργανα, αναλύουμε τη δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αφορά τα καθήκοντά μας και παρακολουθούμε τη χρήση των δικών μας καναλιών στα εν λόγω μέσα. Τα συμπεράσματα που εξάγουμε από την ανάλυση συμβάλλουν στη διαμόρφωση της επικοινωνιακής στρατηγικής της ΕΚΤ.

Νομικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων που εφαρμόζεται στην ΕΚΤ

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ποιος είναι αρμόδιος για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

Η ΕΚΤ ελέγχει την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Χρησιμοποιούμε εξωτερικό πάροχο ο οποίος επεξεργάζεται και αναλύει για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις οδηγίες μας τα δημόσια δεδομένα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκτέλεση των καθηκόντων της ΕΚΤ προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος. Διασφαλίζουμε ότι εφαρμόζονται επαρκείς και συγκεκριμένες δικλίδες ασφαλείας όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Έχουμε διαβουλευθεί με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με το θέμα αυτό και συμμορφωνόμαστε με τις συστάσεις που έχουμε λάβει.

Προέλευση και τύπος δεδομένων που επεξεργαζόμαστε

Ο εξωτερικός πάροχος συλλέγει και αναλύει δεδομένα από δημόσιες αναρτήσεις χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε διαφορετικά κανάλια και παρακολουθεί διάφορες διαδικτυακές πηγές, όπως φόρουμ, ιστολόγια και ειδησεογραφικούς δικτυακούς τόπους. Ο εξωτερικός πάροχος επεξεργάζεται μόνο πληροφορίες που διατίθενται δημοσίως.

Ο εξωτερικός πάροχος επεξεργάζεται για λογαριασμό μας τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

  • στοιχεία ταυτοποίησης (όνομα, όνομα χρήστη, ταυτοποίηση χρήστη και γεωγραφική περιοχή)
  • προσωπικά χαρακτηριστικά (ηλικία, φύλο και οικογενειακή κατάσταση)
  • καταναλωτικές συνήθειες
  • ασχολίες και ενδιαφέροντα
  • επαγγελματικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο
  • εικόνες και βίντεο
  • κάθε άλλη πληροφορία που δημοσιεύεται σε δικτυακό τόπο που αναλύεται ή σε πλατφόρμα τρίτων μερών.

Ενώ ο εξωτερικός πάροχος συλλέγει όλα τα παραπάνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εμείς αναλύουμε μόνο ορισμένα από αυτά τα δεδομένα. Χρησιμοποιούμε κυρίως συγκεντρωτικά δεδομένα για την ανάλυσή μας. Ωστόσο, μεμονωμένες αναφορές μπορεί να επιλεγούν ως παραδείγματα και να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να περιγραφεί η γενική στάση έναντι της ΕΚΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτές οι αναφορές θα περιορίζονται σε αναφορές ατόμων που αναρτούν δημοσιεύσεις για την ΕΚΤ με την επαγγελματική τους ιδιότητα ή σε αναφορές ατόμων που ασκούν επιρροή.

Έχουμε θέσει αυστηρούς περιορισμούς όσον αφορά τα θέματα που παρακολουθούμε και έχουμε διασφαλίσει ότι τα μέλη του προσωπικού μας, όταν συμβουλεύονται και χρησιμοποιούν τη βάση δεδομένων του εξωτερικού παρόχου, δεσμεύονται από σαφείς οδηγίες και υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.

Ποιος λαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Μόνο εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ γίνονται αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Για πόσο χρονικό διάστημα η ΕΚΤ διατηρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Οι εκθέσεις που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται για μέγιστο χρονικό διάστημα πέντε ετών και στη συνέχεια καταστρέφονται/διαγράφονται. Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚΤ, ο εξωτερικός πάροχος θα διαγράφει τα αποτελέσματα αναζητήσεων έπειτα από περίοδο έξι μηνών. Επίσης μετά την πάροδο έξι μηνών θα διαγράφονται από τους διακομιστές του παρόχου αυτόματα δημιουργούμενα εφεδρικά αρχεία.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και διόρθωσης αυτών, καθώς και περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας. Επίσης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των στοιχείων σας. Εφόσον δεν αλληλεπιδρούμε απευθείας με τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης των οποίων τα στοιχεία υπόκεινται σε επεξεργασία και, κατ' αρχήν, δεν έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας τους, είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογη προσπάθεια να ενημερώσουμε τους χρήστες αυτούς τον καθέναν ξεχωριστά. Για τον λόγο αυτό, ενημερώνουμε τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με την παρούσα δήλωση περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας με την αποστολή μηνύματος στην ομάδα παρακολούθησης μέσων.

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διατίθενται στην πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του εξωτερικού παρόχου της ΕΚΤ.

Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΕΚΤ.

Επικοινωνία με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε ανά πάσα στιγμή με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα