Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Sotsiaalmeedia seire EKPs

Isikuandmete kaitse

Euroopa Keskpank (EKP) soovib mõista sotsiaalmeedia kasutajate suhtumist rahapoliitikasse ja pangandusjärelevalvesse ning muudesse EKP jaoks olulistesse teemadesse, et võtta avalikes suhetes arvesse üldsuse vajadusi. Nagu teisedki institutsioonid, analüüsib EKP sel eesmärgil EKP ülesannetega seotud tegevust sotsiaalmeedias ning oma sotsiaalmeedia kanalite kasutamist. Analüüsi tulemused aitavad kujundada EKP kommunikatsioonistrateegiat.

EKPs kohaldatav andmekaitse õigusraamistik

Kõiki isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Euroopa Liidu andmekaitseõigusega.

Kes vastutab isikuandmete töötlemise eest?

Isikuandmete töötlemist kontrollib EKP. Avalike sotsiaalmeediaandmete töötlemiseks ja analüüsimiseks kasutatakse välist teenuseosutajat, kes tegutseb EKP nimel ja vastavalt EKP antud juhistele.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

EKP kogub ja töötleb isikuandmeid seoses oma ülesannete täitmisega üldsuse huvides. EKP tagab asjakohaste ja konkreetsete kaitsemeetmete rakendamise isikuandmete töötlemisel kooskõlas kohaldatava andmekaitseõigusega. Sellega seoses on EKP konsulteerinud Euroopa andmekaitseinspektoriga ja järgib antud soovitusi.

Töödeldavate andmete päritolu ja liik

Väline teenuseosutaja kogub ja analüüsib eri sotsiaalmeediakanalite kasutajate avalikest postitustest pärinevaid andmeid ning jälgib erinevaid veebiallikaid, nagu foorumid, blogid ja veebiuudiste portaalid. Väline teenuseosutaja töötleb ainult avalikult kättesaadavaid andmeid.

Väline teenuseosutaja töötleb EKP nimel järgmisi isikuandmeid:

  • tuvastusandmed (nimi, kasutajanimi, kasutaja tuvastusandmed ja geograafiline piirkond);
  • isiku tunnused (vanus, sugu ja perekonnaseis);
  • tarbimisharjumused;
  • harrastused ja huvialad;
  • haridus ja ametialane taust;
  • fotod ja videod;
  • muud analüüsitud andmed, mis on avaldatud veebilehel või kolmandate osapoolte platvormil.

Ehkki väline teenuseosutaja kogub eespool loetletud andmeid, analüüsib EKP neist vaid osa. Analüüsiks kasutatakse peamiselt koondandmeid. Samal ajal võidakse näidetena säilitada üksikuid tsitaate, et kirjeldada sotsiaalmeedias valitsevat üldist suhtumist EKPsse. Kogutakse ainult ametiülesandeid täitvate või mõjukate isikute tsitaate EKP kohta.

Jälgitavad teemad on rangelt piiritletud ning välise teenuseosutaja andmebaasile juurdepääsu omavad ja seda kasutavad EKP töötajad peavad järgima selgeid juhiseid ning konfidentsiaalsuskohustust.

Kellele isikuandmed edastatakse?

Isikuandmed on kättesaadavad üksnes selleks volitatud EKP töötajatele.

Kui kaua isikuandmeid säilitatakse?

Isikuandmeid säilitatakse maksimaalselt viis aastat, seejärel need hävitatakse/kustutatakse. EKP korralduse alusel kustutab väline teenuseosutaja otsingute tulemused pärast kuue kuu möödumist. Automaatsed varukoopiad kustutatakse samuti teenusosutaja serverist pärast kuue kuu möödumist.

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus saada juurdepääs oma isikuandmetele, neid parandada, piirata nende töötlemist ning teatavatel tingimustel taotleda nende kustutamist. Kuna EKP ei suhtle vahetult sotsiaalmeedia kasutajatega, kelle isikuandmeid töödeldakse, ega oma juurdepääsu nende kontaktandmetele, on võimatu või äärmiselt keeruline teavitada kasutajaid individuaalselt. Seetõttu teavitab EKP sotsiaalmeedia kasutajaid isikuandmete kaitse klausli kaudu.

Õiguste kasutamine

Oma õiguste kasutamiseks palume võtta meili teel ühendust meediaseire rühmaga.

Lisateave

Lisateavet ja isikuandmete töötlemisega seotud kontaktandmed leiab EKP välise teenuseosutaja andmekaitse põhimõtetest.

Täiendavad küsimused võib saata meili teel ka EKP andmekaitseametnikule.

Euroopa Andmekaitseinspektor

Kasutajal on igal ajal õigus pöörduda oma isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes Euroopa Andmekaitseinspektori poole.

Kõik selle jaotise teemad