Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Monitorování sociálních médií ze strany ECB

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Evropská centrální banka (ECB) chce porozumět způsobu, jakým uživatelé sociálních médií debatují o měnové politice a bankovním dohledu i dalších tématech, která jsou pro ECB podstatná, abychom v rámci naší komunikace mohli vzít v potaz potřeby veřejnosti. Za tímto účelem analyzujeme, stejně jako další veřejné instituce, činnost na sociálních médiích související s našimi úkoly a sledujeme používání našich kanálů v sociálních médiích. Závěry této analýzy napomáhají utvářet komunikační strategii ECB.

Právní rámec pro ochranu osobních údajů, který se vztahuje na ECB

Veškeré osobní údaje budou zpracovány v souladu s právními předpisy Evropské unie v oblasti ochrany osobních údajů.

Kdo odpovídá za zpracování osobních údajů?

Správcem zpracování osobních údajů je ECB. Pro zpracovávání a analýzu údajů z veřejných sociálních médií naším jménem a podle našich instrukcí využíváme služeb externího poskytovatele.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme za účelem provádění úkolů ECB ve veřejném zájmu. Zajišťujeme, aby byly při zpracovávání osobních údajů uplatňovány přiměřené a specifické záruky, a to v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany soukromí. V této věci jsme konzultovali evropského inspektora ochrany údajů a řídíme se doporučeními, která jsme od něj dostali.

Původ a druh zpracovávaných údajů

Externí poskytovatel shromažďuje a analyzuje údaje obsažené ve veřejných příspěvcích uživatelů různých kanálů sociálních médií a sleduje různé internetové zdroje, např. fóra, blogy a internetové stránky se zprávami. Externí poskytovatel zpracovává pouze informace, které jsou veřejně dostupné.

Externí poskytovatel zpracovává naším jménem následující osobní údaje:

  • identifikační údaje (jméno, uživatelské jméno, identifikaci uživatele a geografickou oblast)
  • osobní charakteristiky (věk, pohlaví a rodinný stav)
  • spotřebitelské návyky
  • koníčky a zájmy
  • profesní profil a vzdělání
  • obrázky a videa
  • jakékoli další informace zveřejněné na analyzovaných internetových stránkách nebo na platformě třetí strany.

Zatímco externí poskytovatel shromažďuje výše uvedené osobní údaje, my analyzujeme pouze některé z těchto údajů. V rámci těchto analýz většinou využíváme souhrnné údaje. Přesto však mohou být jednotlivé citáty využity jako příklady ilustrující obecný přístup vůči ECB v sociálních médiích. Tyto citáty budou omezeny na jednotlivce, kteří své příspěvky o ECB zveřejňují v rámci své odborné způsobilosti nebo jsou schopni ovlivňovat veřejnost.

Stanovili jsme jasná omezení témat, která monitorujeme, a zajistili jsme, že naši zaměstnanci jsou vázáni jasnými pokyny a povinností ochrany důvěrných informací, kdykoli vstoupí do databáze externího poskytovatele a využívají ji.

Kdo obdrží osobní údaje?

Příjemci Vašich osobních údajů budou pouze oprávnění zaměstnanci ECB.

Jak dlouho bude ECB Vaše údaje uchovávat?

Zprávy obsahující osobní údaje budou uchovávány nejdéle po dobu pěti let a poté budou zničeny či vymazány. Na základě pokynů ECB smaže externí poskytovatel výsledky vyhledávání po šesti měsících. Automatické zálohy budou ze serverů poskytovatele smazány po šesti měsících.

Vaše práva

Máte právo požádat o přístup ke svým osobním údajům a o jejich opravu, omezit jejich zpracovávání a za určitých podmínek požádat o jejich výmaz. Vzhledem k tomu, že s uživateli sociálních médií, jejichž údaje jsou zpracovávány, přímo nekomunikujeme a v zásadě nemáme přístup k jejich kontaktním údajům, informovat tyto uživatele jednotlivě je nemožné, případně by to vyžadovalo neúměrné úsilí. Z tohoto důvodu informujeme uživatele sociálních médií v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Uplatnění vašich práv

Svá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu týmu pro monitorování médií.

Další informace

Další informace a kontaktní údaje související se zpracováváním osobních údajů jsou k dispozici v zásadách ochrany osobních údajů uplatňovaných externím poskytovatelem ECB.

Máte-li další dotazy, můžete zaslat e-mail inspektorovi ECB pro ochranu údajů.

Možnost obrátit se na evropského inspektora ochrany údajů

V oblasti zpracování Vašich osobních údajů máte dále právo se kdykoli obrátit na evropského inspektora ochrany údajů.

Všechny stránky v této části