Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Izjava o zaštiti privatnosti za revizijske misije

Što je naš pravni okvir?

Svi osobni podatci obrađuju se u skladu s pravom Europske unije povezanim sa zaštitom podataka, odnosno u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).

Zašto obrađujemo osobne podatke?

Osobni podatci obrađuju se u sklopu usluga unutarnje revizije uprave Unutarnja revizija kako je utvrdio Izvršni odbor Pravilnikom ESB‑a o reviziji. Cilj je obrade odrediti, procijeniti, ocijeniti i zabilježiti sve važne informacije za potvrdu i usluge savjetovanja. Svi osobni podatci u okviru područja primjene ovih aktivnosti prikupljaju se od poslovnih područja ESB‑a. Općenito gledajući, uprava Unutarnja revizija obrađuje osobne podatke važne za određenu zadaću.

Naime, uprava Unutarnja revizija može obrađivati osobne podatke kako bi ispunila sljedeće zadaće:

 • provedbu plana revizije ESB‑a i programa rada Odbora unutarnjih revizora (IAC) izvještavanjem o i obavljanjem aktivnosti izražavanja uvjerenja i savjetovanja
 • procjenu statusa provedbe revizorskih preporuka
 • obradu izvještavanja o incidentima u poslovnim područjima ESB‑a, isključujući incidente koji se odnose na povrede službene dužnosti.

Nadalje, uprava Unutarnja revizija obrađuje podatke kako bi pružila revizorsku podršku (npr. kao tajništvo Odbora unutarnjih revizija) i uskladila usluge vanjske revizije (npr. s vanjskim revizorima ili Europskim revizorskim sudom).

Što je pravna osnova obrade osobnih podataka?

ESB obrađuje vaše osobne podatke u sklopu obavljanja zadaće u javnom interesu, na osnovi članka 5. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2018/1725, u vezi s protokolom (br. 4) o Statutu Europskog sustava središnjih banaka (ESSB‑a) i Europske središnje banke (SL C 202, 7.6.2016., str. 230.) i Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (SL L 287, 29.10.2013., str. 63) kako je dalje detaljno opisano u Pravilniku ESB‑a o reviziji.

Tko je odgovoran za obradu vaših osobnih podataka?

ESB je voditelj obrade osobnih podataka. Unutarnja revizija odgovorna je za obradu.

Kome su dostupni vaši osobni podatci?

Primatelji podataka su sljedeći:

 • ispitanici o kojima je riječ
 • imenovani zaposlenici ESB‑a
 • imenovani zaposlenici nacionalnih središnjih banaka u sklopu ESSB‑a i nacionalnih nadležnih tijela unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma (uključujući upućene članove osoblja)
 • vanjski suradnici (savjetnici, vanjski revizori i pripravnici) koji sudjeluju u aktivnostima unutarnje revizije.

Na zahtjev, osobne podatke mogu primiti članovi Izvršnog odbora ESB‑a, Upravnog vijeća, Nadzornog odbora i glavnog koordinatora za zajedničke poslove ESB‑a.

Po potrebi, prema načelu nužnog poznavanja i u skladu s odgovarajućim pravnim okvirom osobne podatke mogu primiti tijela zadužena za praćenje ili inspekcijske zadaće u skladu s pravom Unije, npr. Europski revizorski sud, Europski ured za borbu protiv prijevara, Ured europskog javnog tužitelja, nacionalna nadležna tijela, Europski nadzornik za zaštitu podataka, Odbor za etiku i Odbor za reviziju.

Kakvi se osobni podatci prikupljaju?

Uprava Unutarnja revizija ima pristup svim podatcima o zaposlenicima, dokumentima, informacijama, sustavima i imovini potrebnima u svrhu obavljanja svojih dužnosti u sklopu revizijskih misija i može obrađivati sve povezane osobne podatke.

ESB može obrađivati sljedeće osobne podatke povezane s revizijskim misijama:

 • identifikacijske podatke i podatke za kontakt (npr. ime, poštanska adresa itd.)
 • podatke o obrazovanju i stručnom usavršavanju
 • podatke o zaposlenosti
 • financijske podatke
 • podatke povezane s obiteljskim ili društvenim okolnostima ili okolnostima povezanima s načinom života
 • podatke o pruženim uslugama i dobrima
 • podatke povezane sa svim građanskim ili upravnim postupcima ili nekom drugom regulatornom provjerom
 • podatke povezane s kaznenim postupcima
 • podatke povezane sa sankcijama ili bilo kojim drugim administrativnim kaznama
 • sve ostale osobne podatke važne za određenu revizijsku misiju
 • posebne kategorije podataka obuhvaćene člankom 10. Uredbe (EU) 2018/1725 kada je to opravdano.

Koliko dugo će ESB držati osobne podatke?

Vaši osobni podatci pohranjuju se na razdoblje od najviše 15 godina od dana prestanka aktivnosti te se potom brišu, osim ako su podatci potrebni dulje razdoblje zbog bilo kakvih mogućih daljnjih aktivnosti, npr. disciplinskih ili pravnih postupaka.

Podatci prikazani u revizorskim izvješćima u pravilu su anonimizirani.

Koja su vaša prava?

Imate pravo pristupiti svojim osobnim podatcima, ispraviti sve netočne ili nepotpune podatke te, uz određena ograničenja, izbrisati svoje osobne podatke, iznijeti prigovor na njihovu obradu ili ograničiti obradu u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725.

Kome se možete obratiti s upitima ili zahtjevima?

Kako biste ostvarili svoja prava, obratite se Unutarnjoj reviziji na e‑adresu DIAManagement@ecb.europa.eu. Sve upite o osobnim podatcima možete uputiti izravno ESBovu službeniku za zaštitu podataka na e‑adresu dpo@ecb.europa.eu.

Obraćanje Europskom nadzorniku za zaštitu podataka

Ako smatrate da su u obradi vaših osobnih podataka prekršena prava koja imate u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725, imate pravo u bilo kojem trenutku podnijeti pritužbu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

Više informacija možete pronaći u ESB‑ovu registru obrade osobnih podataka.