Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά τη διενέργεια επιθεωρήσεων

Ποιο είναι το νομικό πλαίσιό μας;

Η επεξεργασία όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία δεδομένων, δηλαδή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

Γιατί επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο των υπηρεσιών διενέργειας εσωτερικών επιθεωρήσεων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Επιθεωρήσεων, όπως ορίζεται στο Καταστατικό Επιθεώρησης της ΕΚΤ. Σκοπός αυτής της επεξεργασίας είναι ο εντοπισμός, η εκτίμηση, η αξιολόγηση και η καταγραφή όλων των σχετικών πληροφοριών για δραστηριότητες διασφάλισης και παροχής συμβουλών. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω δραστηριοτήτων συλλέγονται από τις υπηρεσιακές μονάδες της ΕΚΤ. Γενικά, η Διεύθυνση Εσωτερικής Επιθεώρησης επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι σημαντικά για συγκεκριμένα καθήκοντα.

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Εσωτερικής Επιθεώρησης μπορεί να επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να εκπληρώνει τα ακόλουθα καθήκοντα:

 • την εφαρμογή του σχεδίου της ΕΚΤ για τις επιθεωρήσεις και του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής Εσωτερικών Επιθεωρητών με τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων διασφάλισης και παροχής συμβουλών και την υποβολή σχετικών εκθέσεων,
 • την αξιολόγηση του βαθμού υλοποίησης των συστάσεων αναφορικά με τις επιθεωρήσεις,
 • την επεξεργασία εκθέσεων συμβάντων από τις υπηρεσιακές μονάδες της ΕΚΤ (εξαιρουμένων των εκθέσεων συμβάντων που σχετίζονται με παραβάσεις επαγγελματικών καθηκόντων).

Επιπλέον, η Διεύθυνση Εσωτερικής Επιθεώρησης επεξεργάζεται δεδομένα προκειμένου να παρέχει υποστήριξη στις επιθεωρήσεις (π.χ. γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή Εσωτερικών Επιθεωρητών) και να συντονίζει τις υπηρεσίες εξωτερικού ελέγχου (π.χ. από εξωτερικούς ελεγκτές ή το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο).

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την ΕΚΤ κατά την εκτέλεση καθήκοντος δημόσιου συμφέροντος, βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, σε συνδυασμό με το πρωτόκολλο (αριθ. 4) για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ( ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 230) και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63), όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στο Καταστατικό Επιθεώρησης της ΕΚΤ.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

Η ΕΚΤ ελέγχει την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Διεύθυνση Εσωτερικής Επιθεώρησης είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία.

Ποιος λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι οι εξής:

 • τα αντίστοιχα υποκείμενα των δεδομένων,
 • τα αρμόδια μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ,
 • τα αρμόδια μέλη του προσωπικού των εθνικών κεντρικών τραπεζών εντός του ΕΣΚΤ και των εθνικών αρμόδιων αρχών στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμένων μελών),
 • εξωτερικοί συνεργάτες (σύμβουλοι, εξωτερικοί ελεγκτές και ασκούμενοι) που συμμετέχουν σε δραστηριότητες εσωτερικής επιθεώρησης.

Κατόπιν αιτήματος, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή Υπηρεσιών της ΕΚΤ ενδέχεται να λαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Κατά περίπτωση, εφόσον υπάρχει συγκεκριμένη ανάγκη και σύμφωνα με το σχετικό νομικό πλαίσιο, οι φορείς που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα παρακολούθησης ή επιθεώρησης σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ενδέχεται να λαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, π.χ. το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι εθνικές αρμόδιες αρχές, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, η Επιτροπή Δεοντολογίας και Επιτροπή Επιθεώρησης.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγονται;

Η Διεύθυνση Εσωτερικής Επιθεώρησης έχει πρόσβαση σε όλα τα μέλη του προσωπικού, αρχεία, πληροφορίες, συστήματα και περιουσιακά στοιχεία που κρίνονται αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων της στο πλαίσιο της διενέργειας επιθεωρήσεων και μπορεί να επεξεργάζεται οποιαδήποτε συναφή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Η ΕΚΤ μπορεί να επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με τις επιθεωρήσεις:

 • στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση κ.λπ.),
 • στοιχεία που αφορούν την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση,
 • στοιχεία σχετικά με την απασχόληση,
 • οικονομικά στοιχεία,
 • οικογενειακή κατάσταση, τρόπος ζωής και κοινωνικές συνθήκες,
 • πληροφορίες σχετικά με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρέχονται,
 • πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε αστική ή διοικητική διαδικασία ή οποιαδήποτε άλλη κανονιστική έρευνα,
 • πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε ποινική διαδικασία,
 • πληροφορίες σχετικά με κυρώσεις ή οποιαδήποτε άλλη διοικητική ποινή,
 • κάθε άλλο δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζεται με συγκεκριμένη επιθεώρηση,
 • ειδικές κατηγορίες δεδομένων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, εφόσον αιτιολογείται.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρεί η ΕΚΤ τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται για μέγιστο διάστημα 15 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της δραστηριότητας και στη συνέχεια διαγράφονται, εκτός εάν είναι αναγκαία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για τυχόν επακόλουθες ενέργειες, όπως πειθαρχικές ή δικαστικές διαδικασίες.

Κατά κανόνα, οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στις εκθέσεις επιθεωρήσεων είναι ανώνυμες.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας και διόρθωσης των δεδομένων που είναι ανακριβή ή ελλιπή. Έχετε επίσης (με ορισμένους περιορισμούς) δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία τους ή δικαίωμα περιορισμού αυτής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.

Με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε αν έχετε ερωτήσεις ή αιτήματα;

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τη Διεύθυνση Εσωτερικής Επιθεώρησης στη διεύθυνση SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΕΚΤ στη διεύθυνση dpo@ecb.europa.eu για όλες τις ερωτήσεις που αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Επικοινωνία με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

Εάν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 έχουν παραβιαστεί ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε το μητρώο δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων της ΕΚΤ.