Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Dikjarazzjoni ta’ privatezza għall-missjonijiet ta’ verifika

X’inhu l-qafas legali tagħna?

Id-dejta personali kollha tiġi proċessata skont il-Liġi tal-Unjoni Ewropea dwar il-protezzjoni tad-dejta.  (Regolament (UE)  2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal- Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39).

Għaliex nipproċessaw id-dejta personali?

Id-dejta personali tiġi pproċessata fil-kuntest tas-servizzi tal-verifika interna tad-Direttorat għall-Verifika Interna (D/IA) kif definit mill-Bord Eżekuttiv fil-Karta tal-Verifika tal-BĊE. Dak l-ipproċessar għandu l-għan li jidentifika, jivvaluta, jevalwa u jirreġistra kwalunkwe informazzjoni rilevanti għal attivitajiet ta’ assigurazzjoni u konsulenza. Kwalunkwe dejta personali li taqa’ fl-ambitu ta’ dawn l-attivitajiet tinġabar mill-oqsma tax-xogħol tal-BĊE. B’mod ġenerali, id-D/IA jipproċessa dejta personali li hija rilevanti għal kompitu speċifiku.

B’mod partikolari, id-D/IA jista’ jipproċessa dejta personali biex iwettaq il-kompiti li ġejjin:

 • l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ verifika tal-BĊE u l-programm ta’ ħidma tal-Kumitat tal-Awdituri Interni (IAC) bit-twettiq u r-rappurtar dwar attivitajiet ta’ assigurazzjoni u konsulenza;
 • il-valutazzjoni tal-istatus tal-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-verifika;
 • l-ipproċessar ta’ rapporti ta’ inċidenti minn oqsma tax-xogħol tal-BĊE (minbarra rapporti ta’ inċidenti relatati ma’ ksur ta’ dmirijiet professjonali).

Barra minn hekk, id-sD/IA jipproċessa dejta sabiex jipprovdi appoġġ għall-awditjar (pereżempju bħala s-segretarjat tal-IAC) u jikkoordina s-servizzi esterni tal-verifika (pereżempju mill-awdituri esterni jew mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri).

X’inhi l-bażi legali għall-ipproċessar tad-dejta personali tiegħek?

Id-dejta personali tiegħek tiġi pproċessata mill-BĊE fit-twettiq ta’ kompitu fl-interess pubbliku, abbażi tal-Artikolu 5(1)(a) tar-Regolament (UE) 2018/1725, flimkien mal-Protokoll (Nru 4) dwar l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali (SEBĊ) u l-Bank Ċentrali Ewropew (ĠU C 202, 7.6.2016, p. 230) u r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 tal-15 ta’ Ottubru 2013 li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta’ politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu (ĠU L 287, 29.10.2013. p.63) kif speċifikat fil-Karta tal-Verifika tal-BĊE.

Min hu responsabbli għall-ipproċessar tad-dejta personali tiegħek?

Il-BĊE huwa l-kontrollur tal-ipproċessar tad-dejta personali. Id-D/IA huwa responsabbli għall-ipproċessar.

Min se jriċievi d-dejta personali tiegħek?

Id-dejta personali tiegħek jirċevuha dawn li ġejjin:

 • Is-suġġetti tad-dejta rispettivi;
 • Membri maħtura għall-persunal tal-BĊE;
 • il-membri maħtura tal-persunal tal-banek ċentrali nazzjonali fi ħdan is-SEBĊ u l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali fi ħdan il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (inklużi dawk sekondati);
 • esterni (konsulenti, awdituri esterni u apprendisti) li pparteċipaw f’attivitajiet ta’ verifika interna.

Fuq talba, il-membri tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE, il-Kunsill Governattiv, il-Bord Superviżorju u l-Uffiċjal Kap tas-Servizzi tal-BĊE jistgħu jirċievu dejta personali.

Fejn applikabbli, fuq bażi ta’ ħtieġa ta’ għarfien u f’konformità mal-qafas legali rilevanti, il-korpi inkarigati mill-kompiti ta’ monitoraġġ jew ta’ spezzjoni skont il-liġi tal-Unjoni jistgħu jirċievu dejta spersonali, pereżempju l-Qorti Ewropea tal-Awdituri, l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, il-Kumitat tal-Etika, u l-Kumitat tal-Awditjar.

X’tip ta’ d-dejta personali tinġabar?

D/IA għandu aċċess għall-persunal, ir-rekords, l-informazzjoni, is-sistemi u l-proprjetà kollha meqjusa meħtieġa biex twettaq ir-responsabbiltajiet tagħha fil-kuntest tal-missjonijiet ta’ verifika u tista’ tipproċessa kwalunkwe dejta personali relatata.

Il-BĊE jista’ jipproċessa d-dejta personali li ġejja fir-rigward tal-missjonijiet tal-verifika:

 • id-dejta tal-identifikazzjoni u d-dettalji ta’ kuntatt (eż. l-isem, l-indirizz postali, eċċ.);
 • edukazzjoni & dejta dwar it-taħriġ professjonali;
 • dejta dwar l-impjiegi;
 • dejta finanzjarja
 • il-familja, l-istil ta’ ħajja u ċ-ċirkostanzi soċjali;
 • informazzjoni dwar prodotti jew servizzi pprovduti;
 • informazzjoni relatata ma’ kwalunkwe proċedura ċivili jew amministrattiva jew kwalunkwe investigazzjoni regolatorja oħra;
 • informazzjoni relatata ma’ kwalunkwe proċediment kriminali;
 • informazzjoni relatata mas-sanzjonijiet jew kwalunkwe penali amministrattiva oħra;
 • kwalunkwe dejta personali oħra rilevanti għal missjoni ta’ verifika partikolari;
 • kategoriji speċjali ta’ dejta fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) 2018/1725 fejn ġustifikat.

Kemm idum iżomm id-dejta personali l-BĊE?

Id-dejta personali tinħażen għal massimu ta’ 15-il sena mid-data tat-terminazzjoni tal-attività qabel ma titħassar sakemm id-dejta ma tkunx meħtieġa għal perjodu itwal ta’ żmien għal kwalunkwe azzjoni ta’ segwitu potenzjali, bħal proċeduri dixxiplinarji jew ġudizzjarji.

Bħala regola, l-informazzjoni ppreżentata fir-rapporti tal-awditjar hija anonimizzata.

X’inhuma d-drittijiet tiegħek?

Int għandu jkollok id-dritt ta’ aċċess għad-dejta personali tiegħek u tikkoreġi kwalunkwe dejta li mhijiex eżatta jew mhijiex kompluta. Għandek ukoll (b'xi limitazzjonijiet) id-drittijiet li tħassar id-dejta personali tiegħek, toġġezzjona għal jew tirrestrinġi l-ipproċessar tad-dejta personali tiegħek f’konformità mar-Regolament (UE) 2018/1725.

Min tista’ tikkuntattja f’każ ta’ mistoqsijiet jew talbiet?

Tista’ teżerċita d-drittijiet tiegħek billi tikkuntattja lid-D/IA fiSecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu. Tista’ tikkuntattja wkoll direttament lill-Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Data tal-BĊE f’dpo@ecb.europa.eu dwar kull mistoqsija relatata ma’ dejta personali.

Biex tikkuntattja l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Jekk tikkunsidra li d-drittijiet tiegħek skont ir-Regolament (UE) 2018/1725 nkisru bħala riżultat tal-ipproċessar tad-dejta personali tiegħek, int għandek id-dritt li tressaq ilment mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data fi kwalunkwe żmien.

Għal aktar tagħrif, jekk jogħġbok ikkonsulta r-reġistru tal-BĊE tal-attivitajiet tal-ipproċessar tad-dejta.