European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • ÚVODNÉ VYHLÁSENIE

TLAČOVÁ KONFERENCIA

Christine Lagardová, prezidentka ECB
Luis de Guindos, viceprezident ECB
Frankfurt nad Mohanom 12. marca 2020

Dámy a páni, spolu s viceprezidentom vás srdečne vítame na dnešnej tlačovej konferencii. Dovoľte nám oboznámiť vás s výsledkom dnešného zasadania Rady guvernérov, na ktorom sa zúčastnil aj výkonný podpredseda Európskej komisie, pán Valdis Dombrovskis.

Od posledného zasadania Rady guvernérov sa šírenie koronavírusu (COVID-19) ako zásadný šok prejavuje na vyhliadkach rastu svetového hospodárstva a hospodárstva eurozóny a vedie k zvýšeniu trhovej volatility. Aj ak nakoniec bude len dočasnej povahy, bude mať výrazný dosah na hospodársku aktivitu. Vzhľadom na narušenie dodávateľských reťazcov predovšetkým spomalí produkciu a obmedzí domáci a zahraničný dopyt, najmä v dôsledku nepriaznivého vplyvu nevyhnutných opatrení na obmedzenie šírenia nákazy. Zvýšená neistota navyše negatívne ovplyvňuje plánovanie výdavkov a ich financovanie.

Vlády a všetky ďalšie politické inštitúcie vyzývame, aby prijali včasné a cielené kroky na ochranu verejného zdravia zamerané na obmedzenie šírenia nákazy a zmiernenie ekonomických následkov. Potrebné sú predovšetkým ambiciózne a koordinované opatrenia rozpočtovej politiky na podporu ohrozených podnikov a zamestnancov. Rada guvernérov jednoznačne podporuje snahu vlád krajín eurozóny a európskych inštitúcií prijať v reakcii na dôsledky šírenia koronavírusu jednotné a koordinované kroky. Vítame tiež rozhodnutia Rady pre dohľad ECB, ktoré dnes boli oznámené v osobitnej tlačovej správe.

V súlade s naším mandátom je Rada guvernérov v tomto čase ekonomických otrasov a zvýšenej neistoty odhodlaná poskytnúť domácnostiam a podnikom podporu. Rozhodli sme preto o prijatí komplexného balíka opatrení menovej politiky. Spolu s doterajšími rozsiahlymi menovými stimulmi tieto opatrenia podporia likviditu a podmienky financovania pre domácnosti, podniky a banky a pomôžu zachovať plynulé poskytovanie úverov reálnej ekonomike.

Po prvé, na poskytnutie okamžitej likviditnej podpory finančnému systému eurozóny sme sa rozhodli dočasne uskutočňovať dodatočné dlhodobejšie refinančné operácie (longer-term refinancing operations – LTRO). Hoci neregistrujeme žiadne zásadné známky napätia na peňažných trhoch ani nedostatok likvidity v bankovom systéme, tieto operácie budú v prípade potreby účinným zabezpečovacím mechanizmom. Operácie sa budú realizovať formou tendrov s neobmedzeným objemom prideľovaných finančných prostriedkov a pevnou úrokovou sadzbou na úrovni priemernej sadzby jednodňových sterilizačných operácií. Operácie LTRO s priaznivými podmienkami budú zabezpečovať likviditu na preklenutie obdobia do operácie TLTRO III v júni 2020.

Po druhé, Rada guvernérov rozhodla, že počas obdobia od júna 2020 do júna 2021 sa budú na všetky operácie TLTRO III nevyrovnané počas tohto obdobia vzťahovať podstatne priaznivejšie podmienky. Tieto operácie podporia poskytovanie bankových úverov subjektom, ktoré sú najviac zasiahnuté šírením koronavírusu, predovšetkým malým a stredným podnikom. Úroková sadzba týchto operácií TLTRO III bude počas tohto obdobia o 25 bázických bodov nižšia ako priemerná sadzba hlavných refinančných operácií Eurosystému. V prípade protistrán, ktoré zachovajú svoju úroveň poskytovania úverov, bude sadzba týchto operácií nižšia a počas obdobia končiaceho sa v júni 2021 môže byť až o 25 bázických bodov nižšia ako priemerná úroková sadzba jednodňových sterilizačných operácií. Okrem toho sa celková maximálna suma, ktorú si protistrany budú môcť v rámci operácií TLTRO III požičať, zvyšuje na 50 % ich objemu akceptovateľných úverov k 28. februáru 2019. Rada guvernérov v tejto súvislosti poverí výbory Eurosystému úlohou preveriť možné opatrenia na zmiernenie požiadaviek na kolaterál, aby boli protistrany aj naďalej schopné v plnej miere využívať našu finančnú podporu.

Po tretie, na zabezpečenie vysokej účinnosti programov nákupu aktív súkromného sektora sme sa rozhodli do konca roka dočasne zaviesť rámec dodatočných čistých nákupov aktív v objeme 120 mld. €. Toto opatrenie spolu s existujúcim programom nákupu aktív podporí priaznivé podmienky financovania reálnej ekonomiky v čase zvýšenej neistoty. Naďalej očakávame, že čistý nákup aktív bude prebiehať dovtedy, kým to bude potrebné na posilnenie akomodačného vplyvu našich menovopolitických sadzieb, a že sa skončí krátko predtým, ako začneme zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB.

Rada guvernérov sa okrem toho rozhodla ponechať kľúčové úrokové sadzby ECB na nezmenenej úrovni. Očakávame, že na súčasnej alebo nižšej úrovni zostanú, až kým nezaznamenáme, že sa výhľad vývoja inflácie počas horizontu našich projekcií výrazne približuje k úrovni dostatočnej blízkej, ale nižšej ako 2 %, a že sa tento vývoj inflácie konzistentne odráža v dynamike základnej inflácie.

Zároveň máme v úmysle pokračovať v reinvestovaní plnej výšky istiny zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu aktív ešte po dlhšiu dobu od chvíle, keď začneme zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zachovanie priaznivého stavu likvidity a výraznej miery menovej akomodácie.

Podrobnejšie informácie o konkrétnych podmienkach nových operácií budú zverejnené dnes o 15.30 h SEČ v osobitnej tlačovej správe.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu bude Rada guvernérov naďalej pozorne sledovať dôsledky šírenia koronavírusu na ekonomiku, na vývoj inflácie v strednodobom horizonte a na transmisiu jej menovej politiky. Rada guvernérov je pripravená podľa potreby upraviť všetky svoje nástroje, aby zabezpečila trvalý vývoj inflácie smerom k svojmu inflačnému cieľu, v súlade so svojou snahou o symetriu.

Dovoľte mi teraz priblížiť, z čoho sme pri svojom hodnotení vychádzali. Začnem ekonomickou analýzou. Z najnovších ukazovateľov vyplýva značné zhoršenie výhľadu hospodárskeho rastu v najbližšom horizonte. Narušenie dodávateľských reťazcov ohrozuje produkčné plány vo výrobnom sektore, zatiaľ čo nevyhnutné opatrenia na obmedzenie šírenia nákazy negatívne ovplyvňujú hospodársku aktivitu. Pred vypuknutím nákazy koronavírusom sa rast reálneho HDP eurozóny, ktorý v treťom štvrťroku 2019 dosiahol 0,3 %, v poslednom štvrťroku 2019 medzikvartálne spomalil na 0,1 %. Príčinou bol predovšetkým naďalej slabý vývoj vo výrobnom sektore eurozóny a spomaľovanie rastu investícií. Odhliadnuc od rušivých dôsledkov koronavírusu sa očakáva oživenie hospodárskeho rastu v eurozóne v strednodobom horizonte, ku ktorému budú prispievať priaznivé podmienky financovania, nastavenie rozpočtovej politiky krajín eurozóny a očakávané oživenie svetovej hospodárskej aktivity.

Toto hodnotenie sa v makroekonomických projekciách odborníkov ECB pre eurozónu z marca 2020 odráža len čiastočne, keďže dátum uzávierky údajov v projekciách predchádza aktuálnemu rýchlemu šíreniu koronavírusu do eurozóny. Podľa projekcií by sa mal ročný reálny HDP zvýšiť o 0,8 % v roku 2020, o 1,3 % v roku 2021 a o 1,4 % v roku 2022. Projekcie počítajú s veľmi tlmeným rastom v prvom polroku 2020 a následným zlepšením v druhom polroku. V porovnaní s makroekonomickými projekciami odborníkov Eurosystému z decembra 2019 bol výhľad rastu reálneho HDP na rok 2020 upravený výrazne nadol a na rok 2021 mierne nadol, a to v dôsledku potenciálnych dôsledkov vypuknutia nákazy koronavírusom na ekonomiku.

Riziká ohrozujúce výhľad hospodárskeho rastu v eurozóne sú jednoznačne na strane pomalšieho rastu Popri doteraz identifikovaných rizikách spojených s geopolitickými faktormi, rastúcim protekcionizmom a zraniteľnosťou rozvíjajúcich sa trhových ekonomík predstavuje šírenie koronavírusu nový a významný zdroj rizík zhoršenia výhľadu hospodárskeho rastu.

Podľa rýchleho odhadu Eurostatu ročná miera inflácie HICP v eurozóne vo februári 2020 klesla z januárových 1,4 % na 1,2 %. Na základe prudkého poklesu súčasných cien ropy a cien ropných futures je pravdepodobné, že celková inflácia bude v najbližších mesiacoch výrazne klesať. Ukazovatele inflačných očakávaní klesli a ukazovatele základnej inflácie zostávajú vo všeobecnosti tlmené. Hoci vzhľadom na väčší nedostatok pracovných síl zostávajú tlaky na rast mzdových nákladov zatiaľ odolné, slabšie tempo hospodárskeho rastu ich premietanie do inflácie spomaľuje. V strednodobom horizonte budú rast inflácie podporovať naše menovopolitické opatrenia a oživenie dynamiky hospodárskeho rastu v eurozóne.

Toto hodnotenie sa len čiastočne odráža v makroekonomických projekciách odborníkov ECB pre eurozónu z marca 2020, podľa ktorých ročná miera inflácie HICP dosiahne 1,1 % v roku 2020, 1,4 % v roku 2021 a 1,6 % v roku 2022. V porovnaní s makroekonomickými projekciami odborníkov Eurosystému z decembra 2019 zostáva výhľad vývoja inflácie HICP počas horizontu projekcií celkovo nezmenený. Vplyv koronavírusu na infláciu je spojený so značnou mierou neistoty, keďže tlmiaci účinok spojený so slabším dopytom môže byť vykompenzovaný stimulačným účinkom spojeným s narušením dodávok. Z nedávneho prudkého poklesu cien ropy vyplýva riziko výrazného zhoršenia výhľadu vývoja inflácie v krátkodobom horizonte.

Čo sa týka menovej analýzy, miera rastu menového agregátu M3 sa oproti nedávno dosiahnutému maximu mierne znížila a v januári 2020 dosiahla 5,2 %. Rast peňažnej zásoby je naďalej odrazom pokračujúcej tvorby bankových úverov pre súkromný sektor a nízkych oportunitných nákladov držby M3 v porovnaní s inými finančnými nástrojmi. K rastu peňažnej zásoby naďalej najviac prispieva menový agregát M1.

Objem úverov poskytovaných súkromnému sektoru pokračoval v raste. Ročná miera rastu úverov domácnostiam mierne vzrástla a v januári 2020 dosiahla 3,7 % (3,6 % v decembri 2019). Ročná miera rastu úverov nefinančným korporáciám zostala v januári nezmenená na úrovni 3,2 %, čo je v súlade so spomaľovaním pozorovaným od jesene 2019 a pravdepodobne aj odrazom zvyčajne oneskorenej reakcie na predchádzajúce oslabenie hospodárskej aktivity. Akomodačné nastavenie našej menovej politiky vrátane dnes prijatých opatrení celkovo zachová priaznivé podmienky poskytovania bankových úverov a bude naďalej podporovať prístup k financovaniu, okrem iného pre subjekty najviac zasiahnuté dôsledkami nákazy koronavírusom, a predovšetkým pre malé a stredné podniky.

Porovnanie výsledkov ekonomickej analýzy so signálmi vyplývajúcimi z menovej analýzy potvrdilo, že jednoznačný vývoj inflácie smerom k úrovni nižšej, ale blízkej 2 % v strednodobom horizonte si vyžaduje výraznú mieru menovej akomodácie.

V oblasti rozpočtovej politiky je teraz vzhľadom na zhoršenie výhľadu a s cieľom zabrániť ďalšiemu naplneniu rizík spomalenia hospodárskeho rastu nevyhnutná ambiciózna a koordinovaná fiškálna pozícia. Vítame opatrenia, ktoré už boli prijaté v rôznych krajinách na zabezpečenie dostatočných zdrojov v zdravotníctve a poskytnutie podpory dotknutým podnikom a zamestnancom. Na doplnenie a posilnenie dnes prijatých menovopolitických opatrení sú potrebné predovšetkým opatrenia ako napríklad poskytovanie úverových záruk. Vítame snahu vlád krajín eurozóny a európskych inštitúcií prijať v reakcii na dôsledky ďalšieho šírenia koronavírusu okamžité, účinné a jednotné kroky.

Skôr ako zodpovieme vaše otázky, dovoľte nám vyjadriť hlbokú vďaku všetkým, ktorí obetujú svoj čas a úsilie na záchranu životov a obmedzovanie šírenia koronavírusu.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá