Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

9 Αυγούστου 2019
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 431.858 3
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 347.345 −357
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 80.595 16
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 266.751 −373
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 19.343 591
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 19.024 −1.010
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 19.024 −1.010
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 695.951 −246
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 3.384 −218
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 692.567 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 −28
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 41.471 −783
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 2.833.202 718
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 2.612.247 1.705
  7.2 Λοιποί τίτλοι 220.955 −987
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 23.398 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 266.159 −346
Σύνολο ενεργητικού 4.677.751 −1.429
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.252.623 212
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.907.138 −9.194
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 1.349.998 482
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 557.128 −9.676
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 12 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 3.993 −529
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 382.174 1.954
  5.1 Γενική κυβέρνηση 251.584 6.144
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 130.589 −4.190
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 254.046 7.014
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 10.763 358
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.483 19
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 10.483 19
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 56.798 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 266.806 −1.262
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 425.728 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 107.199 0
Σύνολο παθητικού 4.677.751 −1.429